Univerzitný technologický inkubátor vznikom v roku 2005 v zmysle Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií – INTEG (program PHARE CBC Slovensko – Rakúsko).

Taktiež sme sa zapojili do viacerých zaujímavých projektov. Ich prehľad nájdete zhrnutý nižšie.

Projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), OP Výskum a vývoj, realizovaný v rokoch 2014 - 2015:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) realizovala projekt z ERDF, OP Výskum a vývoj - Univerzitný vedecký park STU Bratislava (ITMS kód projektu - 26240220084). Univerzitný inkubátor UVP, kotrý bol súčasťou tohto projektu, bol vytvorený ako podradené pracovisko pod Univerzitným technologickým inkubátorom InQb. V rámci tohto projektu Univerzitný technologický inkubátor mal za úlohu realizáciu aktivity 3.1 s názvom Program pre mobilizáciu inovácií hlavne prostredníctvom start-up a spin-off projektov.

Cieľom aktivity bolo stimulovať rozvoj a využitie inovatívnych myšlienok v praxi formou podpory vzniku a rozvoja nových inovatívnych technologických firiem. Tým sa zlepšila konkurencieschopnosť Bratislavského kraja prostredníctvom efektívnej stimulácie a následného rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja a prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe.
Cieľom pracoviska bolo zefektívniť vyhľadávanie nových inovatívnych námetov pre vznik start-up/spin-off spoločností v univrzitnom prostredí z radov vlastných študentov a zamestnancov. 

V rámci uvedeného programu sa uskutočnili nasledujúce aktivity, ktoré prebehli v období od apríla 2014 do júna 2015:

1. Dni otvorených dverí inkubátora
2. Všeobecné informačné semináre
3. Odborné semináre
4. Školiace programy zamerané na zlepšenie podnikateľských zručností
5. Súťaže podnikateľských plánov
6. Zriadenie kancelárie Univerzitného inkubátora UVP na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU). Kancelária sa nachádza na prízemí, v bloku D, č.dv. DP01. 

Projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) realizované v rokoch 2009 - 2012:

Inkubátor realizoval projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) - Nástroje na medzinárodnú podporu inovácií v regióne Centrope (Tools for Transnational Innovation Support in Centrope). Skrátený názov projektu je centrope_tt. Projekt bol schválený v rámci Operačného programu Stredná Európa. Obdobie realizácie projektu bolo od 1.1.2009 do 31.12.2012. Na projekte spolupracovalo 16 projektových partnerov z pohraničných oblastí 4 krajín - Slovensko, Česká republika, Rakúsko a Maďarsko.

V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity:

  • vytvorenie databázy vedecko-výskumných inštitúcií v regióne Centrope
  • vzdelávacie kurzy - vyškolenie manažérov transferu technológií
  • poskytnutie inovačných voucherov (poukážok) na 5000 € pre malé a stredné firmy, ktoré môžu byť použité na zabezpečenie výskumu v rámci medzinárodnej spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.centrope-tt.info

Videá z podujatia 120 seconds brokerage event :
120 seconds brokerage event in ICT sector - Boržík
120 seconds brokerage event in ICT sector - Bohatka
120 seconds brokerage event in ICT sector - Buday
120 seconds brokerage event in ICT sector - Eschenbach
120 seconds brokerage event in ICT sector - Foldhazi
120 seconds brokerage event in ICT sector - G.Papp
120 seconds brokerage event in ICT sector - Haluška
120 seconds brokerage event in ICT sector - Jánošík
120 seconds brokerage event in ICT sector - Linhardt
120 seconds brokerage event in ICT sector - Papp
120 seconds brokerage event in ICT sector - Szolosi
120 seconds brokerage event in ICT sector - Tjoa
120 seconds brokerage event in ICT sector - Hofer
120 seconds brokerage event in ICT sector - Minarik

Projekty z Európskeho sociálneho fondu (ESF) realizované v rokoch 2006 - 2008:

1. Program efektívneho transferu výskumu do komerčnej sféry:
Aktivity v rámci projektu: zabezpečenie odborného poradenstva pre určenú cieľovú skupinu – inkubované firmy a frekventantov v Start-up kancelárii. Išlo o účtovné, daňové, právne, marketingové poradenstvo, poradenstvo v oblasti EÚ fondov, poradenstvo v oblasti reklamy na webe.
Za celé obdobie realizácie projektu boli poradenské služby poskytnuté 26 osobám z 15 inkubovaných firiem a 3 osobám, ktoré sa v inkubátore zúčastnili programu Start-up kancelária. Frekventanti si zapojením do projektu zvýšili svoju kvalifikáciu v oblasti realizácie podnikateľských činností. To viedlo k skvalitneniu podnikového manažmentu.
Obdobie realizácie projektu: 1.4.2006 – 31.7.2008

2. Medzinárodná konferencia – Technologický inkubátor:
Aktivity v rámci projektu: organizácia medzinárodnej konferencie a predkonferenčných workshopov, na ktorých sa zúčastnili začínajúci podnikatelia, investori a zástupcovia výskumno-vývojových inštitúcií a inštitúcií na podporu podnikania.
Obdobie realizácie projektu: 1.4.2006 – 31.7.2008

3. Podpora vytvárania inovatívnych firiem v Univerzitnom technologickom inkubátore:

Aktivity v rámci projektu: Výber ľudí s inovatívnymi myšlienkami (realizácia 4 všeobecných a 2 špecializovaných seminárov – na tému inkubátor, zakladanie firmy, rozvoj firmy a pod.) a ich vyškolenie – realizácia školení zameraných na zdokonalenie podnikateľských zručností. Následne podpora pri zakladaní inovatívnych technologických firiem a ich umiestnenie v Univerzitnom technologickom inkubátore STU (hodnotenie podnikateľských zámerov od cieľovej skupiny a výber najlepších). V rámci realizácie projektu bolo predložených 18 podnikateľských plánov, z ktorých bolo prijatých 6 inovatívnych firiem. 
Podpornými aktivitami v rámci projektu bola organizácia odborných seminárov na témy v oblasti ochrany duševného vlastníctva, poskytovanie poradenstva v oblasti duševného vlastníctva a sprostredkovanie prediagnostiky priemyselných práv firmám v inkubátore. Prediagnostiku realizuje bezplatne Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.
Tiež v rámci projektu bolo zabezpečené pre firmy podnikateľské poradenstvo. 
Obdobie realizácie projektu: 1.11.2006 – 21.10.2008

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný