PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ? 

O vstup do Startup kancelárie sa môžu uchádzať študenti alebo absolventi vysokej školy (univerzity), ktorí si plánujú založiť inovatívnu firmu orientovanú na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií.


AKÉ VÝHODY JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ V RÁMCI PROGRAMU?

Frekventant v Startup kancelárii môže využívať zadarmo na 3 mesiace:

  • zariadenú kanceláriu s rozlohou 15 m2
  • technické vybavenie (PC zostava, multifunkčné zariadenie)
  • pripojenie na internet
  • zasadaciu miestnosť s kapacitou pre 20 osôb
  • poradenstvo v oblasti založenia firmy a písania podnikateľského plánu


POVINNOSTI FREKVENTANTA

Pri vstupe do Startup kancelárie frekventant podpisuje „Prehlásenie“, že bude využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer ku komercializácii a založeniu firmy.

Počas pôsobenia v Startup kancelárii má frekventant za úlohu okrem založenia firmy napísať podnikateľský plán, ktorý predkladá manažmentu inkubátora pri ukončení pôsobenia v Startup kancelárii. S ním sa potom môže uchádzať o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma.

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO PROGRAMU

Každý uchádzač musí predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty a prejsť hodnotením výberovej komisie inkubátora.

Dokumenty pre vstup do programu:
1. Dotazník
2. Životopis zakladateľa firmy (v prípade viacerých zakladateľov prosíme o doručenie životopisov všetkých)
3. Potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (študenti alebo absolventi VŠ)

Dokumenty stačí poslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: info@inqb.sk

Po predložení dokumentov manažment inkubátora urobí ich formálnu kontrolu. V prípade chýbajúcich údajov vyzve uchádzača v termíne do 10 pracovných dní, aby doplnil predložené dokumenty. Pokiaľ bude manažment inkubátora s výsledkom formálnej kontroly spokojný, zašle predložené dokumenty na hodnotenie výberovej komisii. O tejto skutočnosti bude informovať uchádzača.

HODNOTENIE VÝBEROVEJ KOMISIE

Hodnotenie dokumentov predložených uchádzačom prebieha vyplnením hodnotiacej tabuľky členmi výberovej komisie, ktorú im v elektronickej podobe zasiela pracovník inkubátora spolu s ostatnými podkladmi uchádzača. Výberová komisia má pri hodnotení minimálne 3 členov, ktorí podpisujú čestné prehlásenie o nestrannosti a mlčanlivosti za účelom zachovania obchodného tajomstva v dokumentoch, ktoré predkladajú uchádzači. V prípade párneho počtu členov komisie pracovníci inkubátora určia meno člena komisie, ktorý má dva hlasy pri nerozhodnom hlasovaní. Uchádzač je úspešný, ak ho väčšinou hlasov komisia odporučí na vstup do Start-up kancelárie. V prípade, že pri hodnotení sú úspešní viacerí uchádzači, ako je kapacita umiestnenia frekventantov v Start-up kancelárii, komisia určí poradie úspešných uchádzačov, v akom majú právo využiť výhody programu. Uchádzačovi pracovníci inkubátora oznámia výsledok hodnotenia a zašlú rozhodnutie o jeho prijatí/neprijatí do programu Start-up kancelária v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov manažmentu inkubátora v tlačenej podobe. V prípade, že bude posunutá táto lehota, uchádzača o tom písomne upovedomí zodpovedný pracovník inkubátora v uvedenej lehote.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný