INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

  1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská technická univerzita v Bratislave so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00 397 687, zriadená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať

na dpo@stuba.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa.

 

  1. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Aby sme mohli efektívne pracovať potrebujeme poznať vaše osobné údaje. Zbierame od Vás a spracovávame preto osobné údaje v rozsahu Vami vyplnenej prihlášky a priloženého profesijného životopisu: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, prax, názov školy a osobnú spôsobilosť.

 

  1. NA AKÝ ÚČEL BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Získané osobné údaje spracovávame pre potreby vyhodnotenia prihlášok v rámci programov ŠTARTINQB. Zároveň aj pre informovanie o činnosti Univerzitného technologického inkubátora STU, najmä formou zasielania informačného bulletinu (newslettra). Chceme, aby ste ostali informovaní o tom, a aké aktivity robíme či pripravujeme. Vaše kontaktné údaje nebudeme používať (ani nikomu inému poskytovať) na žiadne komerčné účely.

 

  1. V KTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Vaše kontaktné údaje spracovávame na hore uvedený účel (bod 3.) vtedy, ak súhlasíte s ich spracovaním. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním.

Môžete kdekoľvek požadovať, aby sme Vaše údaje vymazali a vyradili Vás z databázy

 

  1. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

 

  1. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov je Univerzitný technologický inkubátor STU, prípadne tretie osoby, ktoré pre Univerzitný technologický inkubátor STU budú poskytovať pomoc alebo služby v oblasti, právneho poradenstva, IT, databázových služieb a pod., ak budú poskytnuté príslušné záruky pre ochranu spracovania osobných údajov; účel spracovania Vašich údajov a ich ochrana pritom ostáva nezmenená.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.

 

  1. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať voči spracovaniu a za podmienok stanovených Nariadením máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi.

Ďalej máte právo byť bezodkladne informovaný o akomkoľvek prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov, a tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov (vr. prípadných vybavovanie ich žiadostí) postupuje v rozpore s Nariadením. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Informácie o opatreniach prijatých na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22 Nariadenia budú prevádzkovateľom poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný