Spracovanie a posudzovanie podnikateľského plánu

Riaditeľ Ústavu manažmentu STU, dlhodobo spolupracuje s InQb. Má praktické skúsenosti z podnikania, finančného riadenia podniku a poradenstva v manažmente a podnikaní. Vo výučbe a výskume na STU sa dlhodobo venuje hlavne rozvoju podnikateľských zručností študentov, podnikaniu malých a stredných podnikov a riadeniu inovácií.

OBLASTI MENTORINGU

  • Spracovanie podnikateľského plánu podniku, najmä jeho finančnej časti,
  • Posudzovanie podnikateľského plánu,
  • Pohľad investora na podnikateľský plán,
  • Uplatnenie metodiky „Disciplined Entrepreneurship“ v inovačnom podnikaní (autor frameworku - Bill Aulet, M.I.T.),
  • Finančná analýza podniku.

Viac:
Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA je riaditeľom Ústavu manažmentu STU a zároveň vedie Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania. V súčasnosti vyučuje na FIIT a FEI STU Inovačné podnikanie v IKT, Finančný manažment a Základy manažmentu a podnikania. Má dlhoročné praktické skúsenosti z podnikania, finančného riadenia podniku a poradenstva v manažmente a podnikaní.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia (FR) VŠE v Bratislave (špecializácia účtovníctvo a informačné technológie) v r. 1973. Na FR pracoval ako odborný asistent a od r. 1983 ako docent na Katedre Automatizovaných systémov riadenia (ASR). Vo výučbe, výskume a publikačnej činnosti sa venoval projektovaniu a implementácii ASR podnikov a v r. 1986 - 1990 viedol Katedru ASR na FR VŠE.

V r. 1991 -1992 absolvoval štúdium Master of Business Administration (MBA) na US. Business School v Prahe a zároveň podnikal ako konzultant pre IT a manažment. V rokoch 1992 -2005 pracoval najprv ako konzultant pre IT a manažment v medzinárodnej poradenskej spoločnosti v Prahe a v Bratislave a neskôr ako prokurista a vedúci útvaru controllingu, účtovníctva, daní a financovania v zahraničnej spoločnosti v Bratislave.

Od r. 2006 nastúpil ako docent na Katedru ekonómie a manažmentu FEI STU, ktorú neskôr viedol. Prednášal a cvičil na FEI a FIIT predmety Riadenie malých a stredných podnikov, Podniková informatika a podnikanie, Finančný manažment, kde široko využíval odborné a manažérske skúsenosti získané v hospodárskej praxi. Po vzniku Ústavu manažmentu STU v r. 2008 sa stal zástupcom riaditeľa a od r. 2012 riaditeľom tohto ústavu, pričom viedol Odd. ekonomiky a manažmentu podnikania. Pomáhal budovať Centrum transferu technológií na STU v r. 2010 -2011 na základe skúseností spoločnosti ISIS Innovations na Oxford University. V súčasnosti prednáša a cvičí na FIIT a FEI STU predmety Inovačné podnikanie v IKT, Finančný manažment a Základy manažmentu a podnikania. Ako vedúci autor publikoval 2 učebnice, 3 zahraničné vedecké monografie a desiatky vedeckých článkov na medzinárodných konferenciách v zahraničí, prevažne z problematiky podnikania a riadenia inovácií: Ako pozvaný autor prednášal v SRN, Holandsku, ČR a v Rusku. Viedol viaceré domáce výskumné projekty a bol partnerom medzinárodných projektov, napr. v r. 2017 -2019 projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region). Od svojho príchodu na STU v r. 2006 úzko spolupracoval s InQb na organizácii podujatí na podporu podnikania ako Global Entrepreneurship Week v SR a Tech Inno Day a posudzoval podnikateľské plány žiadateľov o vstup do InQb.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný