Jaroslav pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Intenzívne sa venuje aj oblasti patentovej, dizajnovej a známkovej ochrany v podnikaní a licencovaniu.

Vyštudoval odbor fyzika kondenzovaných látok na FMFI UK. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR ako koordinátor odbornej aktivity národného projektu NITT SK zameraného na transfer technológií. Od roku 2014 zastáva pozíciu vedúceho oddelenia. V rokoch 2013 – 2016 absolvoval vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR a od akademického roka 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

Oblasti mentoringu

  • ochrana vynálezov, technických riešení, dizajnov a označení (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, autorské práva; podmienky a postupy pre získanie ochrany na Slovensku a v zahraničí; finančné náklady spojené s ochranou priemyselného vlastníctva; stratégie v oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva; ako predchádzať porušovaniu práv iných subjektov),
  • licencovanie (komerčné zhodnocovanie chránených vynálezov, technických riešení, dizajnov a označení prostredníctvom udeľovania licencií a prevodu práv; licencovanie v oblasti softvéru a autorských diel),
  • spolupráca s univerzitami a SAV v oblasti výskumu a vývoja (špecifiká, prínosy a možnosti spolupráce; vyhľadávanie vhodných partnerov na výskum a vývoj a komunikácia s nimi; dohadovanie podmienok spolupráce; výhody a nevýhody spolupráce s univerzitami a SAV).

Jaroslav Noskovič - mentor InQbJaroslav bližšie rozoberá problematiku duševného vlastníctva.

Jaroslav Noskovič - mentor InQbJaroslav prednáša na jednom z podujatí InQb.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný