Ako prebiehal 21. ročník študentskej konferencie?

Ako prebiehal 21. ročník študentskej konferencie?

V stredu 6.11.2019 sa na FCHPT STU v Bratislave konala celoslovenská študentská vedecká konferencia (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“ v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

FCHPT STU dlhodobo významne podporuje aktivity talentovaných študentov nad rámec bežných povinností, ktoré prehlbujú ich vzťah k vedeckému poznaniu. Preto aj tento rok záštitu nad konferenciou prevzal pán dekan prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a garantkou konferencie bola pani prodekanka doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Na slávnostné otvorenie konferencie prijala pozvanie aj pani prorektorka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. Ocenení študenti si prevzali diplomy aj z rúk pána prodekana doc. Ing. Borisa Lakatoša, PhD.

ŠVK sa profiluje ako konferencia otvorená širokej akademickej obci. V rámci 27 sekcií bolo zaregistrovaných 241 príspevkov študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zo 16 univerzít z 3 krajín. Do komisii zasadli aj pedagógovia z iných fakúlt a odborníci z praxe.

ŠVK si kladie ambiciózny cieľ akcentovať environmentálnu zodpovednosť v každodennom živote. V maximálnej miere bolo zredukované množstvo tlačených papierových formulárov, program konferencie pre všetkých účastníkov bol vytlačený na recyklovanom papieri a v sekciách boli jednorazové plastové poháre nahradené sklenenými alebo recyklovateľnými papierovými pohármi.

Tento ročník konferencie bol pre študentov atraktívny aj vďaka významnej podpore partnerov ŠVK, ktorí finančne a vecne podporili nielen najlepšie práce, ale aj všetkých účastníkov a dali tak najavo, že im záleží na podpore talentovaných mladých študentov.

Pri príležitosti 150. výročia objavenia periodického zákona chemických prvkov sa v rámci ŠVK konala aj sprievodná nevedecká súťaž. Cieľom súťaže bolo spraviť si selfie s umeleckou podobizňou Mendelejeva pri hlavnom vchode FCHPT, ktorá bola uverejnená aj na titulnej strane prestížneho časopisu Science. Zo všetkých fotografií bola vyžrebovaná víťazka, ktorá získala 2 lístky na Beániu Chemikov od CHEM študentského spolku FCHPT. Podrobné výsledky ŠVK a ďalšie zaujímavé informácie nájdete na stránke: www.uiam.sk/svk.

Vďaka patrí celému organizačnému výboru ŠVK a všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto úspešnú konferenciu s veľmi pozitívnymi ohlasmi účastníkov.

Text a foto dodal Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru ŠVK.

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný