Pretavte svoje podnikateľské nápady do biznis plánu

Pretavte svoje podnikateľské nápady do biznis plánu

Biznis plán môže plniť rôzne účely. Na základe toho existujú aj jeho rôzne prevedenia. Pre vlastné potreby je dobré naplánovať si vývoj svojej firmy, prípadne konkrétneho produktu alebo projektu v širších súvislostiach a na dlhšie obdobie. Takýto dokument by mal mať väčší rozsah a mali by mu predchádzať hlbšie a dôkladnejšie analýzy. Pre investora je potrebné pripraviť si na prvé stretnutie výťahovú prezentáciu (tzv. pitch), ktorá by mala byť vypracovaná na základe dôkladnej analýzy, mala by však obsahovať iba tie najpodstatnejšie informácie, ktoré musia zaujať.

Biznis plán je často veľmi sporný dokument, nakoľko názory na jeho dôležitosť sa líšia. Z dlhoročných skúseností v inkubátore viem, že niektorí podnikatelia necítia potrebu vypracovať si ho. Ak chce začínajúca firma získať podporu v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb, vypracovanie biznis plánu je jednou z podmienok na prijatie do programu pre začínajúce inovatívne startupy.

Vzhľadom na túto skutočnosť som mala skúsenosti aj s tým, kedy si mladí podnikatelia, ktorí práve zastávali názor, že biznis plán nepotrebujú, po jeho vypracovaní uvedomili, ako málo sa dovtedy sústredili na podmienky a predpoklady úspechu svojho budúceho podnikania. Pri písaní biznis plánu zistili, aká je realita na trhu, na ktorý sa chystali vstúpiť. Na základe týchto zistení sa nám neraz poďakovali, že sme im otvorili oči.

Najčastejším problémom u začínajúcich podnikateľov je, že ani netušia, ktorí hráči na trhu pre nich predstavujú reálnu konkurenciu alebo aké charakteristiky má ich cieľová skupina a teda akým spôsobom ju môžu najefektívnejšie osloviť a zvýšiť tak predaj svojich produktov.

Rada by som odporučila zopár tipov, čo všetko by mal obsahovať biznis plán, aby ste si ujasnili, či má váš nápad potenciál na úspech. Najdôležitejšie časti biznis plánu sa orientujú hlavne na:

  1. Manažérske zhrnutie projektu (tzv. Executive Summary) – malo by obsahovať najdôležitejšie informácie z celého podnikateľského plánu, ako sú ciele projektu, stručný opis produktu, konkurenčnej výhody, kto sú hlavní zákazníci a konkurenti, aké sú kapitálové požiadavky a aké sú predpokladané výsledky hospodárenia na najbližšie 3 roky. Tiež by malo byť v tejto časti uvedené, aké sú kľúčové predpoklady na úspech projektu, v čom spočíva inovácia a na akých trhoch chce firma pôsobiť. Túto časť je dobré napísať na koniec na základe všetkých ostatných častí biznis plánu.
    Opis firmy – ideálny opis firmy zahŕňa informácie o založení firmy, jej predchádzajúcom vývoji, ak už má dlhšiu históriu, s akým cieľom bola založená, aká je jej vízia, aké má predošlé referencie a skúsenosti, kto sú zakladatelia firmy a aký tím zostavili, aký je pôvod kapitálu na založenie firmy a akým podielom na ňom participovali.
  2. Opis produktu (výrobku alebo služby) – mal by vypovedať o funkciách a možnostiach využitia produktu, v čom spočíva inovácia a jeho konkurenčná výhoda, aké sú predošlé skúsenosti s produktom od prvých zákazníkov, aký firma plánuje výrobný proces (z pohľadu kapacity výroby, produktovej štruktúry, výberu dodávateľov, potrebných vstupov do výrobného procesu a pod.).
  3. Vlastníci a organizačná štruktúra – v tejto časti by mali byť uvedení vlastníci (zakladatelia) firmy, pričom treba špecifikovať ich podiely a vopred dohodnúť spôsob a výšku ich odmeňovania. Tiež by v rámci tejto časti mali byť definované potreby pracovných kapacít na jednotlivých pozíciách vo firme s odhadom na najbližšie 3 roky vzhľadom na predpokladaný vývoj firmy, pričom treba vymedziť zodpovednosti na jednotlivých manažérskych a odborných pozíciách a stanoviť spôsob odmeňovania a motivácie zamestnancov.
  4. Prieskum trhu – mal by zahŕňať podrobnú analýzu konkurencie (ktorí sú priami a ktorí nepriami konkurenti, z teritoriálneho hľadiska, ako aj z hľadiska kompetenčného), analýzu a segmentáciu zákazníkov (kto sú naši zákazníci, na aké cieľové skupiny sa chceme s produktom zamerať, aké majú demografické a psychografické charakteristiky, aké využívajú komunikačné kanály, kde sa najviac pohybujú a čo ich zaujíma a pod.) a SWOT analýzu, na základe ktorej je možné urobiť opatrenia na zlepšenie svojich slabých stránok a na predídenie rizikám.
  5. Marketing – keďže produkt je definovaný v úvode biznis plánu, marketing by mal zahŕňať ešte cenovú politiku (výšku a spôsob stanovenia ceny za dané produkty alebo portfólio produktov), distribučnú politiku (výber distribučných kanálov, ktorými chce firma dostať svoje výrobky alebo služby k zákazníkom, predajné miesta a pod.) a komunikačnú stratégiu (marketingové aktivity zamerané na oslovenie zákazníkov a komunikáciu o produkte a súvisiacich službách – aké formy online komunikácie firma využije, marketingové kampane, podpora predaja, využitie médií atď.).
  6. Finančné plány – mali by obsahovať výkazy cash-flow o hotovostných a bezhotovostných pohyboch, ako aj účtovné výkazy na najbližších 3 až 5 rokov (Výkaz ziskov a strát, Súvaha). Pri finančných výkazoch je vhodné obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa venujú problematike účtovníctva a daní, aby boli vypracované profesionálne.
  7. Zodpovedný prístup k podnikaniu – v dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na to, ako zodpovedne sa firma správa nielen k životnému prostrediu, ale tiež k zákazníkom a celej spoločnosti. Firma, ktorá dbá na dodržiavanie princípov „social responsibility“, si tak dokáže vybudovať dôveryhodnejšiu značku. Preto je vhodné aj takéto aktivity uviesť do biznis plánu.
  8. Prílohy – k biznis plánu sa odporúča priložiť dokumenty ako sú životopisy zakladateľov spoločnosti, potvrdenia o zvyšovaní ich kvalifikácie, referencie na ich predchádzajúce pracovné úspechy, fotografie produktu alebo procesu výroby, články z médií, ak už boli nejaké uverejnené o firme alebo jej produktoch a pod.

V prípade, ak si jednotlivé analýzy v rámci biznis plánu neviete uskutočniť sami, radi vám v inkubátore pomôžeme v našom bezplatnom 3-mesačnom programe Start-up kancelária. Tento program je výnimočný tým, že uchádzači, ktorí splnia podmienky, môžu počas 3 mesiacov využívať zadarmo zariadenú kanceláriu, spoločné technické zariadenia, zasadaciu miestnosť, kontakty na poradcov a mentorov a majú to blízko na rôzne odborné podujatia.

O autorovi

Niekdajšia riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU InQb, ktorá aktuálne prijíma nové výzvy. 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný