Pravidlá, ako si (právne) nastaviť vzťahy medzi zakladateľmi startupov

Pravidlá, ako si (právne) nastaviť vzťahy medzi zakladateľmi startupov

Cesta startupov k úspechu je najčastejšie vydláždená kvalitne napísanou dohodou medzi zakladateľmi. Dôkladne nastavené pravidlá dokážu predísť konfliktom zakladateľov a zvýšiť stabilitu tímu pri riešení nepredvídateľných situácií, ktorými každý startup prechádza alebo ešte len bude prechádzať. V článku sa dozviete, prečo je dôležitá ochrana práv duševného vlastníctva, ako vypracovať klauzuly o mlčanlivosti, nekonkurovaní, či riešení závažného porušenia dohody medzi zakladateľmi. 

Čo je SHA a prečo ju potrebujete?

SHA je dobrovoľná dohoda medzi akcionármi spoločnosti, resp. spoločníkmi v spoločnosti s ručením obmedzeným (akcionári). Skratka SHA pochádza z anglického slova Shareholders’ Agreement. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa fungovania spoločnosti a vzťahov medzi jej akcionármi.

Okrem dohody medzi akcionármi existuje aj tzv. spoločenská zmluva (v prípade akciovej spoločnosti stanovy), ktorá je povinným dokumentom. Pokrýva však len malý počet právnych a praktických bodov, ktoré môžu riešiť riziká a prípadné spory spojené s vývojom a zmenami v spoločnosti. SHA na rozdiel od spoločenskej zmluvy a stanov, ktoré sa povinne ukladajú do zbierky listín a sú verejne prístupne v obchodnom registri, sa dohoda medzi akcionármi nezverejňuje

SHA je teda vhodným dokumentom, v ktorom si akcionári môžu upraviť citlivé informácie týkajúce sa fungovania medzi akcionármi, ako napríklad:

  • spôsob nominácie členov dozornej rady,
  • konkurenčné doložky,
  • dohody o mlčanlivosti,
  • podmienky vstupu investora/investorov.

Pre akcionárov načrtáva, aké sú ich práva a povinnosti a ako môžu byť akcie rozdelené alebo predané. Určuje, ako bude spoločnosť fungovať a akým spôsobom bude rozhodovať v kľúčových otázkach.


(Zdroj: pixabay)

Kedy a ako treba začať pracovať na dohode medzi spoločníkmi?

Optimálne je vypracovať dobrovoľnú dohodu medzi akcionármi pri zakladaní spoločnosti. Pomáha akcionárom alebo investorom dosiahnuť spoločné pochopenie toho, čo očakávajú, že poskytnú spoločnosti a čo od nej dostanú. Vždy je nevyhnutné vypracovať SHA vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, vo vzťahu k individuálnym potrebám spoločnosti. 

Ochrana práv duševného vlastníctva

Z pohľadu startupu je nevyhnutné, aby ustanovenia dohody medzi akcionármi zabezpečili náležitú ochranu všetkých práv duševného vlastníctva (z anglického slova intellectual property rights, v skratke IPR) a know-how startupu. Najmä počas pokračujúceho technologického boomu by si technologické startupy mali chrániť svoje práva duševného vlastníctva, ktoré vznikli alebo neskôr vzniknú počas trvania startupu. Zakladatelia by mali dbať na to, aby kľúčové práva duševného vlastníctva patrili startupu.

Zakladatelia často pracujú na produkte niekoľko mesiacov pred samotným založením startupu. Za ten čas si už vybudovali časť nejakého produktu alebo služby, ktoré by malo byť vlastníctvom startupu po jeho založení. V tejto súvislosti by mala dohoda medzi spoločníkmi vždy jasne uvádzať, že všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vznikli pred jej podpísaním, patria startupu.

Prečo je dôležité zabezpečiť, aby všetky práva duševného vlastníctva súvisiace s podnikaním startupu boli majetkom startupu? V prípade, ak sú obchodné aktivity vášho startupu silne závislé od vyvinutého duševného vlastníctva, mali by ste sa vždy uistiť, že najcennejšie vlastníctvo startupu, práva duševného vlastníctva, je správne ochránené v dohode so spoločníkmi.

Startup sa stáva atraktívny pre investorov vtedy, ak má ochránené práva duševného vlastníctva. Pretože veľmi málo investorov je ochotných investovať do startupu, ktorý nie je vlastníkom práv duševného vlastníctva, ktorým sa prezentuje.


(Zdroj: pixabay)

Doložky o mlčanlivosti a zákaz konkurencie

Pokiaľ ide o startupy s niekoľkými spoluzakladateľmi, je dôležité zabezpečiť, aby dohoda medzi spoločníkmi obsahovala potrebné doložky o mlčanlivosti. Zakladatelia a možní investori a/alebo pracujúci akcionári môžu mať rôzne obchodné záujmy, pričom niektorí sú v startupe aktívnejší ako iní. Správne navrhnuté doložky o mlčanlivosti v dobrovoľnej dohode medzi spoločníkmi pomáhajú chrániť startup pred zverejnením komerčných informácií konkurentom. Účinná doložka o mlčanlivosti by mala platiť počas platnosti dohody a určitý počet mesiacov či rokov po jej ukončení alebo po tom, čo akcionár vystúpi zo spoločnosti, teda prestane byť stranou SHA. 

Ďalšou dôležitou podoblasťou dohody medzi spoločníkmi je doložka o zákaze konkurencie. Akcionárom startupu by sa vo všeobecnosti malo zabrániť, aby priamo alebo nepriamo konkurovali podnikaniu startupu. Rovnako, ako v prípade doložky o mlčanlivosti, aj doložka o zákaze konkurencie by mala byť v platnosti počas platnosti dohody medzi spoločníkmi a určitý čas po tom, ako akcionár zo startupu odíde.

Materiálne porušenie dohody medzi spoločníkmi

Čo v prípade, ak akcionár poruší pravidlá stanovené v dohode medzi spoločníkmi/akcionármi? Aby sa predišlo náročným rokovaniam o sankciách v prípadoch porušenia SHA, mala by táto dohoda obsahovať jasné ustanovenia, ktoré upravujú jej podstatné porušenie.

Najčastejším ustanovením súvisiacim s porušením dohody medzi spoločníkmi je povinnosť akcionára, ktorý ju porušil, zaplatiť zakladateľovi a/alebo akcionárom, ktorí ho neporušili, zmluvnú pokutu. Porušujúci spoločník alebo akcionár je navyše často povinný zaplatiť plnú náhradu všetkých škôd presahujúcich výšku zmluvnej pokuty. Aká je potom správna výška zmluvnej pokuty? Na to, žiaľ, neexistuje správna odpoveď. Vo všeobecnosti však platí, že príliš nízke zmluvné pokuty môžu viesť k situácii, kedy sa porušenie dohody medzi spoločníkmi stane ekonomicky lákavým. 

Rovnako dôležité je jasne definovať podstatné porušenie dohody medzi spoločníkmi, t.j. aký druh správania predstavuje závažné porušenie. Dosiahne sa to definovaním určitých situácií, ktoré sa automaticky považujú za závažné porušenia, ako je napríklad porušenie doložky o mlčanlivosti alebo zákaze konkurencie. Okrem toho každé iné porušenie dohody, ktoré nebolo napravené alebo ho nemožno napraviť do určitého času po zistení porušenia (zvyčajne 30 dní), možno definovať ako závažné porušenie.

Okrem zmluvnej pokuty môže dohoda medzi spoločníkmi obsahovať aj ustanovenia, v ktorých sa uvádza, že v situáciách podstatného porušenia budú mať akcionári právo na odkúpenie akcií vo vlastníctve akcionára, ktorý ju porušil. Cieľom uvedeného ustanovenia je chrániť startup a neporušujúcich akcionárov, keďže ponúka možnosť „zbaviť sa“ akcionára, ktorý spôsobuje problémy.


(Zdroj:
pixabay)

Ustanovenia „Tag-along“ a „Drang-along“

Dohoda akcionárov môže poskytnúť ochranu menšinovým akcionárom, ktorým umožňuje predať svoje akcie spoločne s ďalšími zvyčajne väčšinovými akcionármi vystupujúcimi zo spoločnosti. Cieľom práva pridať sa k prevodu akcií (tag-along) je zamedziť situácii, v ktorej sa väčšinový akcionári dohodnú s novým kupujúcim na exite, pričom opomenú do predaja zapojiť menšinových spoločníkov. Vďaka tomuto zmluvnému dojednaniu majú menšovový akcionári možnosť predať svoje akcie za rovnakých podmienok ako väčšinový akcionári.

Väčšinovým akcionárom môže dohoda medzi spoločníkmi poskytnúť ochranu prostredníctvom práva požadovať prevod akcií (drag-along). Ustanovenia „drang along“ sa zvyčajne uplatňujú tam, kde je prijatá ponuka na kúpu všetkých akcií spoločnosti a väčšinoví akcionári chcú túto ponuku prijať. Kupujúci totiž môže akvizíciu (nákup významného alebo 100% obchodného podielu) podmieniť nadobudnutím 100 % podielu spoločnosti. Právo drag-along umožňuje väčšinovému akcionárovi žiadať od menšinového akcionára, aby spolu s ním previedol svoje akcie na tretiu osobu, a to za tých istých podmienok.

Ustanovenia „good leavers“ a „bad leavers“

Klauzuly „good leaver“ a „bad leaver“ sa zaoberajú problémom, čo robiť, keď akcionári odídu zo spoločnosti. „Good leaver“ znamená, že akcionár odchádza v dobrom, „bad leaver“, keď odchádza z dôvodu porušenia svojej povinnosti. Napríklad ustanovenia klauzuly „bad leaver“ stanovujú, že ak akcionár odchádza zo spoločnosti z dôvodu závažného porušenia jeho zmluvy, nesprávneho konania alebo pred dosiahnutím kritického míľnika, bude musieť previesť svoje akcie späť na spoločnosť. A to buď za cenu, ktorú zaplatil alebo za trhovú hodnotu (podľa toho, ktorá je nižšia). Naopak, ustanovenie klauzuly „good leaver“ môže ustanoviť, že ak akcionár odchádza zo spoločnosť bez vlastného zavinenia a/alebo po dosiahnutí konkrétnych míľnikov, môže, ale nemusí, sa od neho požadovať, aby predal svoje akcie spoločnosti alebo ostatným akcionárom na trhovú hodnotu.


(Zdroj: pixabay)

Záväznosť dohody medzi spoločníkmi

Investor alebo ktorýkoľvek z akcionárov môže zo spoločnosti odísť a predať svoj obchodný podiel. Preto by každá dohoda medzi spoločníkmi mala riešiť situáciu odchodu akcionára zo spoločnosti, s čím je spojený aj príchod nového spoločníka ako nadobúdateľa obchodného podielu. Jednotlivé strany uvedené v dohode by mali byť povinné zabezpečiť, aby bola dohoda záväzná aj pre nadobúdateľa obchodného podielu odchádzajúceho spoločníka. Bez toho, aby boli v dohode viazaní všetci akcionári spoločnosti, môže dohoda stratiť svoj zmysel.

Zánik dohody medzi spoločníkmi

Dohoda medzi spoločníkmi ako každá iná zmluva môže zaniknúť. Zánik môže byť spôsobený dohodou akcionárov alebo uplynutím času, ak išlo o dohodu, ktorá je uzatvorená na dobu určitú. Pri zániku dohody medzi spoločníkmi je však nutné zabezpečiť, že určité práva a povinnosti budú trvať aj po jej zániku.

Záver

Vyššie uvedený zoznam zahŕňa hlavné body, ktoré zvyčajne obsahuje dohoda medzi spoločníkmi/akcionármi. V žiadnom prípade však nie sú jediné. Ak rozmýšľate o založení startupu, zvážte už na začiatku prípravu takejto dohody. Vždy je jednoduchšie a časovo menej náročné dohodnúť si jej podmienky ešte pred samotným založením startupu a začatím obchodnej činnosti. Neskôr môže byť náročné dostať všetkých zakladateľov za jeden stôl, aby prediskutovali podmienky dohody, najmä ak už existuje medzi zakladateľmi problém, ktorý je potrebné riešiť. 

S dobre napísanou a fungujúcou SHA si zakladatelia môžu byť istí, že o podstatné detaily týkajúce sa startupu a jeho správu je postarané a môžu sa sústrediť čisto na rozvoj startupu, možno náročných prvých rokov fungovania.

O autorovi

Eliška poskytuje strategické poradenstvo startupovým spoločnostiam v oblasti práva duševného vlastníctva, korporátneho práva a v oblasti financovania.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný