Od 1. januára si startup založíte aj s 1 eurom

Od 1. januára si startup založíte aj s 1 eurom

Podnikateľské prostredie od nového roka obohatí nová právna forma. Jednoduchá spoločnosť na akcie v sebe spája prvky eseročky a akciovej spoločnosti a primárne má uľahčiť fungovanie startupov. Aká bude prax?

Podpora startupov zo strany štátu

Zlepšenie postavenia startupov v slovenskom podnikateľskom prostredí patrí k opatreniam z prvého sociálneho balíka vlády Roberta Fica. V rámci nich bola ešte v júni 2015 schválená Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike. Práve na jej základe vznikla jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) ako nová forma podnikania, ktorá je primárne určená malým a stredným firmám.

Startupy sú vládou vnímané ako inovatívne spoločnosti s pridanou hodnotou pre vytváranie regionálnej a globálnej konkurenciescopnosti a tvorbu nových pracovných miest. Tie boli donedávna limitované dvomi existujúcimi formami podnikania a nárokmi na vysokú hodnotu základného imania. J.s.a. bola do Obchodného zákonníka zavedená najmä preto, aby uľahčila vstup na trh subjektom, ktoré nemajú počiatočný kapitál a aby zároveň zjednodušila investície do startupov.

Hybridná kapitálová spoločnosť s výhodami

J.s.a. bude fungovať na základe prebratých prvkov zo spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti s určitými zmenami. Jej cieľom je spojiť výhody s.r.o. (nízke základné imanie, jednoduchá štruktúra spoločnosti) a a.s. (podiely v podobe akcií, ručenie za záväzky spoločnosti). Oproti týmto formám podnikania má však niekoľko výhod.

Tou najvýraznejšou je výška základného imania. Kým pre s.r.o. predstavuje 5 000 eur a a.s. až 25 000 eur, pri zakladaní jednoduchej spoločnosti sa bude požadovať splatenie minimálne 1 eura. Základné imanie sa následne rozvrhne na určitý počet akcií, ktorých hodnota bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

J.s.a. bude zaujímavá aj pre finančných investorov, ktorí budú chcieť startupy podporiť pri ich vzniku, no zároveň nebudú chcieť byť dlhodobými partnermi. V stanovách spoločnosti bude možné určiť kritériá pre prevoditeľnosť akcií – môže sa obmedziť, podmieniť alebo aj vylúčiť. Pri úplnom vylúčení vznikne po 4 rokoch akcionárom právo požadovať od spoločnosti odkúpenie akcií. Rôzne druhy akcií navyše budú môcť byť viazané na osobitné práva.

Štruktúra spoločnosti bude síce tvorená rovnakými orgánmi ako a.s., avšak v zjednodušenej forme. Valné zhromaždenie a predstavenstvo ako štatutárny orgán ostávajú, no nie je nutné vytvárať dozornú radu. Rozhodnutia budú prijímané hlasovaním nadpolovičnej väčšiny, pri závažnejších otázkach 2/3. Netreba za každých okolností zvolávať zasadnutie valného zhromaždenia. Hlasovanie sa môže realizovať aj tzv. per rollam – návrh sa akcionárovi pošle na adresu, ak sa k nemu nevyjadrí, znamená to, že s ním nesúhlasí.

Advokátska kancelária upozorňuje na sprísnené požiadavky na formu zmlúv

Založenie jednoduchej spoločnosti bude možné zakladateľskou listinou (1 osoba) alebo zakladateľskou zmluvou (viac spoločníkov). Michaela Bašistová z advokátskej kancelárie Legate upozorňuje na určité sprísnené požiadavky, ktoré sa týkajú ich formy a tiež spôsobu vedenia akcií: „Zmluvy musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone ako je to pri zakladateľských dokumentoch a.s. a zákon dokonca stanovuje ich povinné náležitosti Súčasťou dokumentov musia byť zároveň aj stanovy spoločnosti. Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie musia znieť na meno, z čoho vyplýva povinnosť spoločnosti viesť prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky. Údaje z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie budú zverejňované na webovej stránke CDCP, čo pre akcionárov j.s.a. znamená menšiu anonymitu.“

Zrušiť podnikanie bude jednoduchšie, ako to bolo doteraz. Okrem dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku si totiž jednoduchá spoločnosť na akcie vopred určí stanovy jej zániku v zakladateľskej zmluve, listine alebo v stanovách spoločnosti.

 Foto: Bigstockphoto

O autorovi

Pracujem ako copywriter v online marketingovej agentúre Pizza SEO, kde sa zaoberám rôznymi oblasťami. Zložitejšie témy, v ktorých sa orientuje úzka skupina ľudí, beriem ako výzvy. Snažím sa ich tlmočiť do bežnej ľudskej reči, aby boli dostupné a pochopiteľné pre širšiu verejnosť. Venujem sa copywritingu aj pre advokátsku kanceláriu, pričom dbám najmä na to, aby všetky texty prešli drobnohľadom právnika s odbornými skúsenosťami v oblasti.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný