Ochranné známky

Ochranné známky

Priemyselné práva tvoria práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti – najdôležitejšie už boli spomenuté v minulých častiach nášho seriálu (právo patentové, právo úžitkových vzorov a dizajnov) – a práva na označenie. Do tejto skupiny sa radí známkové právo, právo označení pôvodu výrobkov, zemepisných označení výrobkov a právo obchodných mien.

Spotrebitelia si cenia značkové výrobky, ich reputáciu, imidž a očakávajú vysokú kvalitu od takýchto produktov. To platí aj pre oblasť služieb. Preto by malo byť v záujme podnikateľa prezentovať značkové výrobky a služby a svojej ochrannej známke vytvárať dobré meno tak, aby ju spotrebiteľská verejnosť poznala a spájala s ňou „dobrú povesť“. Ochranná známka s dobrým menom má vysoké renomé, čo sa odráža predovšetkým v jej komerčnej hodnote.

V zmysle zákona, označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb druhej osoby.

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky a možno ju neobmedzene obnoviť na základe žiadosti majiteľa vždy o ďalších desať rokov. Ochrannú známku však treba aj komerčne využívať. Ak nebude skutočne používaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov, môžu tretie osoby podať Úradu priemyselného vlastníctva SR návrh na jej zrušenie.

Zápisom označenia ako ochrannej známky do registra získa podnikateľský subjekt výlučné právooznačovať ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

Bez jeho súhlasu nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Rovnako nemôže používať označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, prípadne skladovať, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením, dokonca ho ani používať v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

V prípade, že dôjde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ sa môže aj súdnou cestou domáhať, aby sa zamedzilo porušovaniu jeho práva, prípadne môže požadovať primerané zadosťučinenie.
 
Ochrana označení v zahraničí

Keďže priemyselnoprávna ochrana má teritoriálny charakter, v krajinách, v ktorých nie je označenie chránené, ho môže v zásade ktokoľvek používať.

V zahraničí možno označenie chrániť tromi spôsobmi:

1. ochrannou známkou priamo v krajine, v ktorej máme záujem získať právnu ochranu (v prípade ochrany vo viacerých krajinách veľmi nákladné),

2. ochrannou známkou EÚ,

3. medzinárodnou ochrannou známkou prostredníctvom Madridského systému (možnosť určiť aj ochrannú známku EÚ – prepojené systémy)

Ak má podnikateľský subjekt výrobné, obchodné záujmy aj mimo územia EÚ, najvýhodnejší je preň medzinárodný zápis. V určených krajinách prihlasovateľ nemusí byť v konaní povinne zastupovaný a rovnako nemusí platiť poplatky v príslušných úradoch. Jedinou prihláškou požiada o zápis ochrannej známky vo viacerých zmluvných krajinách Madridského systému prípadne si určí EÚ (regionálna ochranná známka).

Žiadosť o medzinárodný zápis sa podáva v ÚPV SR súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní alebo zápise.

Zoznam zmluvných štátov Madridského systému je uvedený na internetovej stránke WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva).
 
Poplatky za podanie žiadosti o zápis ochrannej známky sú nasledovné:
Podanie žiadosti o národný zápis ochrannej známky do 3 tried .......................... 166 eur
Za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ............................................... 17 eur
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky ................................ 100 eur

Poplatky Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) možno jednoduchým spôsobom prepočítať prostredníctvom „FEE Calculation“ uvedenej na webovej stránke WIPO.
 
V prípade záujmu chrániť označenie len na území členských štátov EÚ, najvýhodnejšie je podať prihlášku online v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO) v slovenskom jazyku.

Poplatky sú nasledovné:

Poplatok za podanie prihlášky ............................................................................... 850 eur
Za druhú triedu tovarov alebo služieb sa pripláca ..................................................... 90 eur
Za tretiu a každú ďalšiu triedu nad tri .................................................................... 150 eur
 
Bližšie informácie o ochranných známkach sa nachádzajú na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva.
 

O autorovi

Ústredný orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný