Návod, ako si ochrániť vynález

Návod, ako si ochrániť vynález

Byť či nebyť? Patent alebo úžitkový vzor? To sú otázky. Ak ste práve v procese rozhodovania medzi týmito dvoma druhmi ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, musíte vziať do úvahy niekoľko skutočností. Čo je pre vás menej nákladné, rýchlejšie, vhodnejšie? V tomto článku sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, aké výhody alebo nevýhody prináša ochrana patentom a úžitkovým vzorom.

Patent aj úžitkový vzor sa síce v niekoľkých ohľadoch odlišujú, jedno však majú spoločné. Obidva chránia vynálezy alebo, inak povedané, technické riešenia. 

Základné podmienky vynálezu

  1. Celosvetová novosť - vynález je nový, ak nie je súčasťou stavu techniky (nikdy predtým nebol sprístupnený verejnosti)
  2. Výsledok vynálezcovskej činnosti – vynález a princíp jeho fungovania nesmie byť pre odborníka z danej oblasti známy
  3. Priemyselná využiteľnosť - vynález musí byť možné vyrábať alebo využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva

Pôvodca vs majiteľ patentu alebo úžitkového vzoru

V oblasti práv priemyselného vlastníctva používame pojem pôvodca na označenie fyzickej osoby, ktorá vytvorila dané technické riešenie vlastnou tvorivou činnosťou. Pôvodca má právo na svoje riešenie, môže ho aj previesť na inú osobu alebo povoliť jeho používanie inej osobe po uzavretí licenčnej zmluvy. Ak ste však vytvorili vynález v rámci plnenia svojich pracovných úloh, dávajte si pozor. Právo na riešenie v takomto prípade patrí vášmu zamestnávateľovi (ak sa nedohodne inak), ktorý môže podať prihlášku a potenciálne sa stať majiteľom patentu alebo úžitkového vzoru. Pôvodcom však naďalej zostávate vy, pričom toto právo (právo na pôvodcovstvo) nemá žiadnu expiračnú dobu. 

Patent, úžitkový vzor alebo ani jedno?

Patentom ani úžitkovým vzorom nemožno chrániť objavy, estetické výtvory, pravidlá, programy či podávanie informácií. Medzi výluky z ochrany patria aj odrody rastlín a plemien zvierat, biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat a pod. 

Pri úžitkovom vzore musíte zabudnúť aj na riešenia týkajúce sa spôsobov výroby chemických a farmaceutických látok, medicínskeho použitia zmesí látok, výrobkov z biologického materiálu alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý. Ak vo vašom prípade ide o takého riešenie, zvážte radšej ochranu patentom. 

Rozhodovanie podľa životnosti a využiteľnosti technického riešenia

Ďalším faktorom, ktorý vám môže zamiešať karty pri rozhodovaní, je potenciálna životnosťvyužiteľnosť technického riešenia v priemysle. Ak podnikáte v oblasti, v ktorej dochádza k rýchlym zmenám v technológiách alebo ide o vynález s menším ekonomickým významom, neoplatí sa vám investovať do patentu. Patent je totižto dokument, ktorý poskytuje ochranu maximálne na 20 rokov, počas ktorých je povinné platiť udržiavacie poplatky každý rok, ak máte záujem o predĺženie ochrany. Na druhej strane, úžitkový vzor vám bude platiť maximálne 10 rokov, počas ktorých môžete zaplatiť 2 krát za predĺženie. Vo všeobecnosti zasahuje do výšky poplatkov komplexnosť vynálezu, geografické pokrytie, práca patentového zástupcu a ďalšie faktory. Môžeme však povedať, že cena patentu je niekoľkonásobne vyššia ako cena úžitkového vzoru. 

Rozhodovanie podľa dĺžky konania o udelení patentu alebo zápise úžitkového vzoru

Ak sa s ochranou vášho vynálezu ponáhľate, bude vás zaujímať aj dĺžka konania o udelení patentu alebo zápise úžitkového vzoru. Pri úžitkovom vzore je tento proces o niečo jednoduchší a rýchlejší ako pri patente, nakoľko sa tu nevykonáva prieskum novosti. Po zverejnení prihlášky sa stanoví lehota 3 mesiace, počas ktorej Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) čaká na prípadné námietky od iných subjektov – firiem, vynálezcov, vedecko-výskumných inštitúcií. Konanie o udelení patentu má iný priebeh, ktorého súčasťou sú dva druhy prieskumu – predbežný (formálny zameriavajúci sa na splnenie podmienky patentovateľnosti a správnosť a úplnosť údajov v prihláške) a úplný (zameriavajúci sa na splnenie troch podmienok definície vynálezu). Celkovo sa proces konania môže pri patente natiahnuť približne na 4 roky a pri úžitkovom vzore na 12 mesiacov. 

Rozhodovanie podľa práva prednosti

Určite si svoj vynález chcete dať chrániť čím skôr. Môžete si to urýchliť aj tak, že si najprv podáte prihlášku na úžitkový vzor. Vznikne vám tak právo prednosti, vďaka ktorému bude ostatným globálne zakázané získať ochranu na ich technické riešenie, či už by išlo o patent alebo úžitkový vzor. Následne máte 12-mesačnú lehotu na podanie prihlášky patentu, prípadne rozšírenie ochrany do ďalších krajín.

Je potrebné si uvedomiť, že každý prípad je individuálny a špeciálny. Niekto môže mať záujem o ochranu svojho predmetu priemyselného vlastníctva iba na území Slovenskej republiky, no niekto iný chce prejsť aj na zahraničný trh. Nie všetky štáty však poskytujú ochranu úžitkovým vzorom. Ešte predtým ako si začnete vyberať medzi krajinami, zistite si, ktoré to sú. 

Predstavte si, že ste vytvorili kuchynský prístroj s jednoduchým mechanizmom, ktorý chcete predávať na lokálnom trhu. Ide o výrobne a nákladovo nenáročné technické riešenie s krátkym komerčným životom, po ktorom bude o pár rokov pravdepodobne iba minimálny dopyt. Mohli by sme povedať, že tento prístroj je vhodný skôr na ochranu úžitkovým vzorom, pri ktorom sú nižšie správne a udržiavacie poplatky, môžete ho aj získať rýchlejšie - do jedného roka. Napríklad spoločnosť TESCOMA, s. r. o. má v registri ÚPV SR zapísaných (ale už aj zaniknutých) 30 úžitkových vzorov na kuchynské zariadenia. 

Mgr. Juliana Bezáková z CTT CVTI SR

Zdroje:

Aké sú hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom. (n.d.). Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/Rozdiely-patent_vs_uv.pdf

Patent alebo úžitkový vzor. (n.d.). Slovak Business Agency. https://www.sbagency.sk/patent-alebo-uzitkovy-vzor#.ZBhTTXbMJD9

Patent a úžitkový vzor. (n.d.). Jakubek & Partners. https://www.jakubek.sk/pravne-sluzby/autorske-priemyselne-prava/patent-uzitkovy-vzor/

Patent vs úžitkový vzor. (n.d.). Národný portál pre transfer technológií. https://nptt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4266

Patenty. (n.d.) Duševné vlastníctvo. https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/patenty

Právo duševného vlastníctva vo vedeckom výskume. (2015). Jablonka, B., Máhrová, T. & Barkoci, S. https://cusp.uniba.sk/fileadmin/uvp/Interne_dokumenty/PDV_prirucka.pdf

Úžitkové vzory. (n.d.). Slovensko. https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_uzitkove-vzory/

O autorovi

Centrum transferu technológií pri CVTI SR je pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR a poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva najmä verejným vedeckovýskumným inštitúciám.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný