Medzinárodná ochrana technických riešení

Medzinárodná ochrana technických riešení

V prvom pokračovaní seriálu zameranom na problematiku priemyselnoprávnej ochrany sa venujeme ochrane technických riešení v medzinárodnom meradle.

Patent/úžitkový vzor platí vždy len na území tej krajiny, ktorá predmetnému technickému riešeniu takúto ochranu poskytla. Podnikateľskému subjektu preto odporúčame, aby si riešenie chránil v tých krajinách, kde má obchodné, resp. výrobné záujmy.

Vynález/technické riešenie je možné prihlásiť na ochranu do zahraničia prostredníctvom:

1/ národnej patentovej prihlášky/prihlášky úžitkového vzoru,

2/ európskej patentovej prihlášky alebo

3/ medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Jednou zo základných zásad v oblasti priemyselných práv je právo prednosti. Jeho podstata spočíva v tom, že prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku skôr, má prednosť pred každým, kto podá zhodnú prihlášku neskôr.

Právo prednosti sa uplatňuje aj na základe medzinárodného dohovoru. Pri patentovej prihláške/prihláške úžitkového vzoru do zahraničia je potrebné do dvanástich mesiacov uplatniť prioritu získanú z prvej prihlášky podanej na Slovensku.

Preduverejnenie prihlášky na Slovensku, pred dátumom podania prihlášky v zahraničí bez uplatnenia priority, môže spôsobiť, že zahraničná prihláška už nebude spĺňať podmienky novosti.

1/ V prípade, že má podnikateľský subjekt záujem chrániť technické riešenie v 2 – 5 krajinách v zahraničí, výhodné je najskôr podať prihlášku úžitkového vzoru Úradu priemyselného vlastníctva SR, čím firma získa rešerš na stav techniky (v priebehu konania o prihláške úžitkového vzoru vykonáva úrad rešerš ex offo). Ak riešenie spĺňa kritérium novosti a vynálezcovského kroku, nutné je osloviť patentových zástupcov oprávnených konať pred príslušnými národnými patentovými úradmi (povinné zastúpenie zahraničných subjektov) a kvôli kritériu novosti dodržať uvedenú lehotu 12-ich mesiacov na podanie prihlášky v zahraničí a uplatnenie medzinárodnej priority.

Zoznam krajín, v ktorých sa dá získať ochrana technických riešení úžitkovým vzorom sa nachádza na stránke WIPO (World Intellectual Property Office).

2/  Podaním jedinej európskej patentovej prihlášky je možné získať prioritu v 38 členských krajinách Európskej patentovej organizácie a v štátoch Čierna Hora, Bosna a Hercegovina.

Európsky patent nie je jeden samostatný patent ale skupina kvázi národných patentov, na ktoré sa po udelení rozpadá. Do troch mesiacoch po oznámení o udelení európskeho patentu je potrebné sa rozhodnúť, v ktorých štátoch bude patentová ochrana potrebná (treba počítať s uhrádzaním udržiavacích poplatkov v každej vybranej krajine) a predložiť preklad patentového spisu do štátnych jazykov týchto krajín (tzv. validácia).

3/Medzinárodná prihláška PCT

Rozdiel oproti európskej patentovej prihláške je v počte členských krajín PCT (150), v ktorých sa jednou medzinárodnou prihláškou uplatňuje priorita - podaním medzinárodnej prihlášky sú ako štáty, v ktorých žiadateľ požaduje ochranu vynálezu, automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT.

Konanie prebieha v dvoch fázach, medzinárodnej a národnej.

V medzinárodnej fáze konania prihlasovateľom zvolený orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje vo vzťahu k predmetu medzinárodnej prihlášky správu o medzinárodnej rešerši a písomný posudok. Prihlasovateľ, ktorý podáva medzinárodnú prihlášku na úrad, si môže ako orgán pre medzinárodnú rešerš zvoliť Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Prihlasovateľ sa na základe výsledkov rešerše a písomného posudku vypracovaného medzinárodnou rešeršnou autoritou rozhodne, v ktorých štátoch požiada o udelenie národného alebo regionálneho patentu.

Po ukončení medzinárodnej fázy vstupuje prihlasovateľ do fázy národnej/regionálnej v tých krajinách/regiónoch (napr. OAPI, ARIPO, krajiny Európskej patentovej organizácie EPO), kde mieni získať ochranu.

Národná fáza konania prebieha podľa požiadaviek národnej alebo regionálnej legislatívy. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť národné, resp. regionálne požiadavky na podanie medzinárodnej prihlášky, zaplatiť príslušné poplatky a zvoliť si zástupcov, ktorí majú oprávnenie zastupovať ho v konaní pred príslušnými úradmi.

Lehota na vstup do národnej fázy konania je podľa PCT v zásade 30 mesiacov od dátumu práva prednosti. Pre štáty Luxembursko, Tanzániu a Ugandu, ktoré nemajú zosúladenú národnú legislatívu s niektorými ustanoveniami PCT, je táto lehota kratšia.

 Autori článku: Ing. Jana Rešutíková a PhDr. Július Šípoš (ÚPV SR)

O autorovi

Ústredný orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný