Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Nové podnety, myšlienky, nápady či idey pretavené do nejakého diela predstavujú nehmotný majetok – duševné vlastníctvo a k nemu sa viažu autorské a priemyselné práva. O tých priemyselných rozhoduje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), ústredný orgán štátnej správy, so sídlom v Banskej Bystrici. Udeľuje právnu ochranu formou patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia.

Je bežné a úplne prirodzené oplotiť si napríklad pozemok a nedovoliť po ňom šliapať niekomu cudziemu alebo nenechať si z neho kradnúť veci. Rovnako prirodzené by malo byť „oplotenie“ aj svojho nehmotného majetku, aby nemohol prísť niekto iný a privlastniť si vašu myšlienku. Veď napríklad hodnota ochrannej známky môže byť niekoľkokrát väčšia ako hmotný majetok firmy. Podnikové portfólio, pozostávajúce aj z priemyselných práv, tvorí významnú časť pridanej hodnoty podniku, efektívne manažovanie duševného vlastníctva zvyšuje konkurencieschopnosť, znamená strategickú výhodu.

Postupne vám predstavíme jednotlivé prostriedky ochrany priemyselných práv i niektoré služby, ktoré ÚPV SR ponúka najmä malým a stredným podnikom, podnikateľom. Začíname s patentmi a úžitkovými vzormi.

Patent a úžitkový vzor chránia technické riešenia. V prípade riešení, ktorých uvedenie na trh je spojené s vysokými nákladmi na výskum a vývoj, vyžadujú si dlhodobé overovanie, je vhodná patentová ochrana. Za predpokladu uhrádzania udržiavacích poplatkov trvá 20 rokov.

Ochrana úžitkovým vzorom je založená na registračnom princípe, ktorý je formálne jednoduchší, pomerne rýchly a finančne menej náročný. Vzhľadom na to, že inovačný cyklus sa takmer vo všetkých oblastiach techniky neustále skracuje, maximálna desaťročná ochrana úžitkovým vzorom (štvorročnú ochranu je možné na základe žiadosti majiteľa predĺžiť dvakrát o tri roky) je pre väčšinu riešení postačujúca.

Patent alebo úžitkový vzor zaručuje jeho majiteľovi výlučné práva (monopol) na využívanie technického riešenia. Vyplýva z toho možný ekonomický prospech, návrat investícií vložených do inovácie. Ak majiteľ nemá záujem sám využívať chránené technické riešenie, môže s ním narábať ako s každým predmetom vlastníctva, čiže patent alebo úžitkový vzor môže previesť na iného majiteľa, môže dať súhlas na využívanie technického riešenia poskytnutím licencie, prípadne ho dať do zálohu.

Patentová stratégia/stratégia ochrany úžitkovým vzorom môže byť útočná alebo obranná.

Ofenzívna, útočná stratégia sa zameriava na získanie priemyselnoprávnej ochrany a zablokovanie konkurencie, aktívne vyhľadávanie firiem porušujúcich priemyselné práva daného subjektu a domáhanie sa svojich práv aj súdnou cestou.

Defenzívna, obranná stratégia uprednostňuje zverejnenie technického riešenia pred získaním priemyselnoprávnej ochrany. Zverejnením sa riešenie stáva súčasťou stavu techniky. To znamená, že konkurencia nikde vo svete už nemôže získať na zhodné riešenie priemyselnoprávnu ochranu, pretože už nespĺňa zákonné kritérium novosti a nevytlačí vás len tak ľahko z trhu.

Výrobok, v ktorom je chránené riešenie stelesnené nesmie byť totiž vyrábaný, dovážaný, predávaný, skladovaný a pod. bez súhlasu majiteľa patentu, resp. úžitkového vzoru.

Autori článku: sú Ing. Jana Rešutíková a PhDr. Július Šípoš (ÚPV SR)

O autorovi

Ústredný orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný