Radíme: Založiť si občianske združenie alebo neziskovku?

Radíme: Založiť si občianske združenie alebo neziskovku?

Mimovládne neziskové organizácie zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti tým, že pracujú na zlepšovaní života druhých a verejného blaha. Často sú v popredí spoločenských zmien. Zatiaľ, čo tradičné podniky sa snažia maximalizovať svoje zisky a výnosy, mimovládne neziskové organizácie (ďalej len MNO) sa snažia motivovať a inšpirovať. Medzi najčastejšie využívané právne formy MNO na Slovensku patria občianske združenie a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ďalej len “nezisková organizácia”). V článku sa dozviete, aké klady a zápory má daná právna forma a aké sú medzi nimi odlišnosti.

Základné formy MNO

 1. nadácia,
 2. neinvestičný fond,
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 4. občianske združenie,
 5. organizácia s medzinárodným prvkom,

Niektoré ďalšie formy MNO

 1. záujmové združenie právnických osôb,
 2. účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.


  (Zdroj: pixabay)

  Občianske združenie (OZ)

  Občianske združenie je právnická osoba, ktorá je založená podľa zákona o združovaní občanov, a ktorá združuje jej členov, predovšetkým na uplatňovanie ich záujmov. Existujú občianske združenia založené napr. na podporu športových aktivít, regionálneho rozvoja, vzdelávania, či ochrany životného prostredia.

  Nezisková organizácia (NO)

  Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

  Podmienky založenia OZ a NO

  Na založenie občianskeho združenia je potrebné vytvoriť prípravný výber, ktorý tvoria minimálne tri fyzické osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov a aspoň jeden z členov musí byť občan Slovenskej republiky. Štruktúra orgánov nie je zákonom predpísaná, ale určuje sa v stanovách združenia. Môžu ju tvoriť viaceré osoby (predsedníctvo, správna rada, dozorná rada a pod.) alebo ju môže tvoriť len jedna osoba (napr. predseda). Po založení, resp. vzniku združenia, nie je zákonom stanovený minimálny ani maximálny počet členov združenia.

  Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická alebo právnická osoba. Zakladateľom môže byť aj jedna osoba, môže ňou byť aj cudzinec (osoba s pobytom mimo územia SR). Na riadne zostavenie orgánov je však potrebných minimálne 5 fyzických osôb (3 osoby do správnej rady + riaditeľ + revízor). Narozdiel od občianskeho združenia, v neziskovej organizácii nepôsobia rádoví členovia, ale len osoby, ktoré sú obsadené v jej orgánoch (správna rada, riaditeľ a pod.).


  (Zdroj: pixabay)

  Ciele OZ a NO

  Rozdiel medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou je v ich poslaní a hlavnej činnosti. Občianske združenie môže vykonávať akúkoľvek všeobecne prospešnú činnosť bez obmedzenia druhu, pričom môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Základom je cieľ, za ktorého účelom vzniklo a ktorý chce dosiahnuť a na základe toho si v stanovách určí činnosti, ktoré bude za účelom dosiahnutia tohto cieľa vykonávať.

  Nezisková organizácia má presne definované poslanie a môže vykonávať iba činnosti v rámci verejnoprospešných činností ako sú:

  1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnú starostlivosť,
  3. tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
  4. ochranu ľudských práv a základných slobôd,
  5. vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
  6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  7. tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
  8. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

  Povinnosti OZ a NO

  Povinnosti občianskeho združenia a neziskovej organizácie je dôležité posudzovať osobitne prípad od prípadu. Záleží od ich povahy činností a príjmu. Obidve právne formy však majú povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť iba za predpokladu, ak podnikajú (vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo ich príjmy presiahli 200 000€  za rok. V otázkach daní, odvodov a zbierania 2% z dane sa ničím nelíšia, spravujú sa za rovnakých podmienok. Obe právne formy majú povolené podporne popri svojej činnosti aj podnikať.

  Pokiaľ občianske združenie nevykonáva žiadnu činnosť a nemá žiadne príjmy, nemá ani žiadnu povinnosť (odvodovú, daňovú, účtovnú a pod.). Nemusí dokonca ani podať daňové priznanie.

  Ak by nezisková organizácia nevykonávala žiadnu činnosť, má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla príslušného kalendárneho roka.


  (Zdroj: pixabay)

  Financovanie OZ a NO

  Najčastejšími príjmami občianskeho združenia sú:

  • členské príspevky podľa stanov,
  • podiel zaplatenej dane (2%),
  • granty a dotácie,
  • dary.

  V prípade, že je členské uvedené v stanovách ako zdroj príjmov, radíme ho medzi výnimky z príjmov, ktoré sú predmetom dane. Teda členské príspevky ako príjmy sa v takom prípade nezdaňujú, na rozdiel od neziskovej organizácie, v ktorej sú členské príspevky predmetom dane. 

  Občianske združenie môže tiež za určitých okolností vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikanie by však malo mať iba podporný charakter pre rozvíjanie primárnej činnosti. Na jeho výkon je potrebné získať príslušné oprávnenia, napríklad živnostenské osvedčenie. Rovnako existujú presné pravidlá týkajúce sa vytvoreného zisku. Finančné prostriedky získané podnikateľskou činnosťou by mali byť reinvestované na chod a rozvoj združenia.

  Občianske združenie môže byť dokonca aj jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Toto riešenie je vhodné vtedy, ak nechcete napríklad verejne odkryť vlastnícku štruktúru svojej spoločnosti, keďže občianske združenie žiadneho vlastníka nemá a zoznam členov združenia nie je verejne dostupný. V prípade, ak ste občianskemu združeniu vyplatili zisk, táto právnická osoba odvody do zdravotnej poisťovne neodvádza.

  Najčastejšími príjmami neziskovej organizácie sú:

  • podnikateľská činnosť,
  • členské príspevky podľa stanov,
  • podiel zaplatenej dane (2%),
  • granty a dotácie,
  • dary.

  Zdroje:

  213/1997 Z.z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

  346/2018 Z.z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Register mimovládnych organizácií

  O autorovi

  Eliška poskytuje strategické poradenstvo startupovým spoločnostiam v oblasti práva duševného vlastníctva, korporátneho práva a v oblasti financovania.

  Newsletter

  Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

  Pridaj sa k nám!
  Zadajte správnu emailovú adresu
  Už som registrovaný