Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Každý zodpovedný podnikateľ si určite chráni svoje hmotné aktíva. A čo nehmotný majetok – duševné vlastníctvo? Máte ochránenú svoju značku, logo, dizajn, či vynález alebo technické riešenie? Musíme vás sklamať, ak ste túto oblasť nechali na náhodu a spoliehate sa na to, že budete na trhu jedinečným, bez konkurencie a že vás nikto nepredbehne a nezaregistruje si „vašu“ značku skôr. Pokiaľ je váš produkt alebo služba úspešná, určite vám v blízkej dobe vznikne konkurencia. Predsa len, máme okolo seba veľa podnikavcov a tiež špekulantov, a nie je rozumné spoliehať sa v oblasti duševného vlastníctva iba na dobré slovo. Svoje práva je potrebné si chrániť.

Duševné vlastníctvo má svoju hodnotu

Nehmotné aktíva firmy môžu byť často kľúčové a v súčasnom stave technológií a znalostnej ekonomiky pre držiteľa týchto práv môžu v určitých prípadoch vytvoriť monopol pre daný produkt alebo službu ochránenú patentom, ochrannou známkou, úžitkovým vzorom alebo dizajnom, čo sa môže pretaviť aj do veľkých tržieb. Nie je dokonca ani potrebné, aby ste sami vyrábali produkt, či poskytovali službu, zisk môžete generovať na základe poskytovania licencií.

Duševné vlastníctvo je možné ohodnotiť a tým získať predstavu, s akými prostriedkami v skutočnosti podnikáte. V závislosti od druhu služby alebo tovaru sa môže jednať o hodnotu pohybujúcu sa v rozmedzí stoviek až miliónov eur, pričom hodnota duševného vlastníctva nie je nemenná. Jej cena môže v čase stúpať, ale aj klesať. Prieskumy ukazujú, že nehmotný majetok tvorí dominantnú hodnotu najväčších a najhodnotnejších firiem sveta ako napr. Apple, Microsoft, Google, atď.

Ochrana duševného vlastníctva

V rámci práva duševného vlastníctva rozlišujeme najmä dva základné pojmy, ktorými sú:

  1. Autorské práva
  2. Priemyselné práva

Autorské práva chránia v zmysle Autorského zákona určité dielo napr. z oblasti umenia, literatúry, či vedy. Autorovi takéhoto diela v zmysle platnej legislatívy prislúchajú výlučné osobnostné a výlučné majetkové práva k dielu, ktoré vytvoril. Tieto práva chránia formu, teda konkrétnu podobu, v ktorej je dielo vyjadrené. Majú neformálny vznik, nie je teda potrebné ich kvôli ochrane nikde registrovať. Medzi autorské práva patria napr. aj databázy alebo softvér.

Naproti tomu priemyselné práva pri ochrane podliehajú registračnému princípu, teda o ich ochranu je potrebné požiadať, uhradiť príslušný poplatok a v prípade splnenia podmienok je udelená ochrana. Zároveň táto registrácia má teritoriálny charakter, teda ochranu získame iba na vymedzenom geografickom území, na ktorom o ňu požiadame.

Priemyselné práva chránia podstatu a upínajú sa k nasledujúcim predmetom duševného vlastníctva:

  • Technické riešenia, vynálezy – patent, úžitkový vzor, dodatkové ochranné osvedčenie
  • Vzhľad výrobku alebo obalu – dizajn
  • Označenia tovarov a služieb (značky), logá, obchodné mená – ochranná známka
  • Polovodičové výrobky – topografia polovodičových výrobkov
  • Nové odrody rastlín – šľachtiteľské osvedčenie
  • Zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov – osvedčenia

Registrácia práv priemyselného vlastníctva je jediným zákonným spôsobom, ako predchádzať kopírovaniu vašich jedinečných nápadov, produktov alebo služieb a ich využívaniu inými subjektami na trhu bez vášho predchádzajúceho povolenia.

Prečo je dôležité chrániť svoje duševné vlastníctvo, najmä v podnikaní

Dôvody sú podobné, ako pri hmotnom majetku, a to najmä, aby sme ho mohli používať a aby nám do našich práv nezasahoval niekto iný. Vďaka tomu môžeme mať z neho prospech, a to jednak finančný, ale aj nefinančný, napr. získanie konkurenčnej výhody na trhu, maximalizácia obchodnej marže, možnosť nakladať s ním ďalej podľa vlastného uváženia, napr. udelením licencie a pod. Tiež nám ochrana nášho duševného vlastníctva pomôže pri efektívnejšom riešení prípadných sporov, pretože vďaka nej budeme vedieť jednoznačne dokázať, že právo je na našej strane a protistrana nám bude povinná uhradiť náhradu škody, napr. ušlého zisku z dôvodu porušovania našich práv neoprávneným používaním našich výrobných postupov, označení alebo dizajnov.

Obráťte sa na odborníkov

Ak ste sa rozhodli tejto téme venovať, ale neviete ako začať, v Centre transferu technológií pri CVTI SR vám vieme pomôcť. Poskytujeme bezplatné služby pre podnikateľov, a to od úvodnej všeobecnej konzultácie k problematike duševného vlastníctva, cez identifikáciu duševného vlastníctva vo firme, až po odporúčania k voľbe vhodnej stratégie ochrany. Súčasťou našich služieb sú aj rešeršné služby, ktoré odporúčame využiť ešte pred samotnou ochranou. Vďaka nim vieme zistiť, či je dané technické riešenie, dizajn alebo označenie naozaj nové, aby peniaze, ktoré zaplatíte za prihlášku, nevyšli nazmar.

Okrem toho tiež radi poskytneme bližšie informácie ohľadom aktuálnej výzvy EUIPO – Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo, v rámci ktorej je teraz možné ušetriť za podanie prihlášok ochranných známok, dizajnov a patentov (zľavy vo výške 50 – 75 % z prihlasovacích poplatkov). Viac o tejto výzve sa dočítate v článku na blogu PATLIB.

Pre bezplatnú konzultáciu nás môžete kontaktovať našom v Stredisku patentových informácií PATLIB prostredníctvom kontaktného formulára na webe alebo e-mailu: patlib@cvtisr.sk.

O autorovi

Centrum transferu technológií pri CVTI SR je pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR a poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva najmä verejným vedeckovýskumným inštitúciám.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný