Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa môže týkať aj vás!

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa môže týkať aj vás!

Opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí nie sú iba formalitou. Okruh tzv. povinných osôb, ktorých sa táto problematika týka, sa na Slovensku v roku 2022 zväčšil. Zistite, či patríte medzi nich aj vy.

Pranie špinavých peňazí v USA a EÚ

Pranie špinavých peňazíje proces, v ktorom sa peniaze pochádzajúce z nelegálnych činností („špinavé“) očistia rôznymi finančnými machináciami a stanú sa súčasťou legálnej ekonomiky. So skutočným praním, hoci si to málokto spája, má pranie peňazí veľa spoločné s praním bielizne. 

Pojem prania špinavých peňazí vznikol v USA v 20. rokoch minulého storočia, kedy prohibícia alkoholu viedla k obrovskému rozvoju kriminality. Vzniklo množstvo gangov (medzi najznámejšie patril Al Capone) zameriavajúcich sa na pašovanie alkoholu, hazard, prostitúciu alebo vydieranie. Tieto gangy postupne skupovali verejné práčovne a umývacie linky áut, ako zásterku ich nečestných príjmov. Verejné práčovne a umývacie linky áut sa navonok javili ako legálny zdroj peňazí, pretože boli založené na hotovostných transakciách. 

Pranie špinavých peňazí
(Zdroj: pixabay)

Proces zmeny nelegálnych, špinavých, peňazí cyklom transakcií na legálne, čisté, príjmy získal zaužívaný pojem „pranie peňazí“ (AML: Anti-money laundering). 

Špinavé peniaze“ pochádzajú z pašovania alkoholu, hazardu, aktivít spojených s drogami od pouličného predaja až po medzinárodne organizované skupiny, z krádeže áut, z predaja zbraní, z nelegálnej migrácie, falšovania peňazí, veľkých lúpeží, pašovania umeleckých a historických diel, z finančných podvodov, ako sú úverové, bankové, daňové alebo pyramídové hry.

Boj proti praniu špinavých peňazí má pomôcť chrániť občanov EÚ a jej finančný systém pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou (počas vojny na Ukrajine vysoko aktuálna téma). AML definuje Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025, ku ktorej  Európska komisia prijala viacero legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti AML. Opatrenia, ktoré majú platiť od roku 2024, reagujú na nové výzvy spojené s technologickými inováciami, predovšetkým virtuálne meny, integrovanejšie finančné toky na jednotnom trhu, globálny charakter teroristických organizácií a na vynaliezavosť páchateľov trestnej činnosti pri využívaní akýchkoľvek nedostatkov alebo medzier v systéme. Návrhy majú za cieľ vytvoriť oveľa jednotnejší rámec, ktorý uľahčí dodržiavanie predpisov zo strany povinných osôb primárne tých, ktoré pôsobia cezhranične, na ktoré sa vzťahujú pravidlá v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Európska komisia navrhuje zriadiť nový orgán EÚ pre AML. Jeho úlohou bude vytvorenie jednotného integrovaného systému dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v celej EÚ.

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
(Zdroj: pixabay)

Zmena môže priniesť urýchlenie vyšetrovania finančných zločinov

Vďaka prepojeniu existujúcich a novovzniknutých vnútroštátnych registrov bankových účtov budú mať Finančné spravodajské jednotky a orgány presadzovania práva rýchlejší prístup k informáciám o bankových účtoch (možno ste zaregistrovali zmenu zákona, podľa ktorej bude mať štát prístup zatiaľ k podnikateľským účtom)  a bezpečnostných schránkach, čím urýchli finančné vyšetrovania a vymáhanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v cezhraničných prípadoch. 

Hotovostné platby len do výšky 10 tisíc eur

Vo všetkých štátoch EÚ sa znížila suma hotovostných platieb do výšky 10 000 €, čoho cieľom je sťažiť páchateľom ich legalizáciu. EÚ preberie zoznamy („čierny a sivý“) vydané Finančnou akčnou skupinou (FATF), ktorá monitoruje pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu po celom svete, vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny a voči krajinám zaradeným do zoznamu, bude EÚ vo vzťahu k nim uplatňovať opatrenia primerané rizikám, ktoré daná krajina  predstavuje.

Legalizujte svoje príjmy, inak vám hrozí pokuta
(Zdroj: pixabay)

Povinnosti vyplývajúce z boja proti AML

Medzi hlavné a neopomenuteľné povinnosti patrí vykonávanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, zisťovanie, zdržanie, a ohlásenie neobvyklej obchodnej operácie, odmietnutie uzavretia a ukončenie obchodného vzťahu, odmietnutie vykonania obchodu. To je dôvod, prečo od vás rôzne organizácie vyžadujú nové informácie, ako:

 • určiť konkrétnu osobu v prípade, ak spadáme medzi povinné osoby (viď nižšie), 
 • vypracovať program vlastnej činnosti, 
 • určiť formy neobvyklých obchodných operácií pre klientov povinnej osoby,
 • stanoviť spôsob stanovenia a hodnotenia rizík, 
 • identifikovať klientov a obchodné operácie, 
 • stanoviť spôsob zadržania a oznámenia neobvyklej obchodnej transakcie a
 • vyškoliť všetkých zamestnancov povinnej osoby najmenej raz za 12 mesiacov. 

Povinné osoby

Na Slovensku pôsobí viac ako 500 000 tzv. povinných osôb vo vzťahu k boju proti AML, na ktoré sa povinnosti súvisiace s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, jej odhaľovaním a oznamovaním príslušným úradom vzťahujú. 

V roku 2022 sa na Slovensku rozšíril okruh týchto povinných osôb. Teraz k nim patrí aj každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €.

Povinné osoby:

 • banka,
 • finančná inštitúcia [...],
 • Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik,
 • súdny exekútor [...],
 • správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu,
 • audítor, účtovník, daňový poradca alebo iná osoba, ktorá [...],
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností; [...],
 • advokát alebo notár, ak [...],
 • poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak [...],
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu pri činnostiach uvedených v [...],
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, [...],
 • veriteľ,
 • poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny,
 • poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,
 • iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis,
 • [...].

Úplný zoznam nájdete v §5 Zákona č. 297 /2008 Z.z.

O autorovi

Peter sa venuje nastavovaniu a optimalizácii finančných a administratívnych procesov, rozvoju firiem, finančnému riadeniu, výberu a motivácií ľudí.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný