Ako si ochrániť softvér?

Ako si ochrániť softvér?

Pri vzniku počítačových programov vzniká riziko softvérového pirátstva. Ochrániť si softvér môžete viacerými spôsobmi. Podľa autorského zákona môžete začať používať symbol ©, uzavretím zmluvy o mlčanlivosti, nastavením zmluvy s programátorom, či zabezpečením úschovy zdrojového kódu notárom alebo advokátom.  Okrem zdrojového kódu je možné chrániť si aj grafické rozhranie, ktoré však už spadá do priemyselného vlastníctva.

Nelegálne sťahovanie filmov a seriálov z rôznych webových stránok je známe pre všetky vekové kategórie internetových používateľov. Určité skupiny si takýmto spôsobom získavajú prístup napríklad aj k počítačovým hrám či inému softvéru. V týchto prípadoch ide o porušovanie Autorského zákona. Ak ste tvorca alebo spolutvorca určitého počítačového programu, podľa slovenskej legislatívy vám prináleží titul „autor“. Spolu s týmto titulom získavate aj autorské práva, o ktorých by ste mali vedieť.

Úvod do autorského práva

Základné pojmy: Autor a autorské dielo

Začnime ale od začiatku. Ak hovoríme o autorskom práve, mali by sme mať na mysli najmä pojmy ako autor a autorské dielo. Autorom je podľa Autorského zákona „fyzická osoba, ktorá vytvorila dielo“. Ide o „literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia či kartografické dielo“.

Existujú však obmedzenia v tom, čo môže byť predmetom autorskoprávnej ochrany. Napríklad myšlienka, objav, informácia, vnútorné predpisy, štátne symboly, denné správy o udalostiach vo svete alebo výsledky výkonu tlmočníka sa za diela v tomto ohľade nepovažujú.

Vznik autorských práv

Na to, aby ste získali práva, nemusíte svoje dielo nikde formálne „registrovať“, ako sa to robí napríklad pri vynálezoch, na ktoré sa podáva prihláška a čaká niekoľko rokov na udelenie patentu. Autorské právo naopak vzniká vtedy, keď je dielo:

  • vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, bez ohľadu na jeho „podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia“,
  • výsledkom tvorivej duševnej činnosti,
  • z oblasti umenia alebo vedy.
Výhradné práva autora

Ako autora vás bude zaujímať, čo s dielom vlastne môžete robiť vy, ale aj ostatní. Ste síce jeho stvoriteľom, no to neznamená, že máte neobmedzenú právomoc. V Autorskom zákone sa píše o dvoch typoch práv:

  • Osobnostné práva chránia skôr autorovu česť, dobré meno a vo všeobecnosti ho spájajú s jeho osobnosťou. Podľa nich môže tvorca rozhodovať o zverejnení diela, jeho označení reálnym menom alebo vymysleným pseudonymom. Zakazujú akékoľvek hanlivé zaobchádzanie s dielom, ktoré by mohlo poškodiť autora, a to počas jeho života, ale aj po smrti. Jednou zo základných charakteristík osobnostných práv je, že trvajú naveky.
  • Na druhej strane, pri majetkových právach sa hovorí o „použití diela“ (v autorskoprávnom zmysle). Ak si používateľ kúpil váš počítačový program ako vec a využíva jeho funkcie v rozsahu licencie a v rámci voľnočasovej aktivity alebo pracovného zadania, autorské práva vám, samozrejme, neporušuje. Majetkové práva súvisia s činnosťami ako vyhotovovanie kópií, predaj, prenájom, darovanie alebo vypožičanie diela, čiže majú skôr obchodný/transakčný charakter. Trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.

Právo

(Zdroj: Canva)

V čom ale spočívajú obmedzenia pre autora? Musí strpieť použitie diela v niekoľkých prípadoch: na účely paródie, výskumu, školských predstavení, úradných činností, archivovania, pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, atď. V rámci týchto oblastí sú však stanovené určité hranice. Napríklad, paródia nesmie vyvolať nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom, pri výskume a vzdelávaní zase nesmie dochádzať k majetkovému prospechu. Pre svoju súkromnú potrebu je možné vyhotoviť z diela rozmnoženinu s tým, že jej účel nebude priamo ani nepriamo obchodný.

Pre záujemcov o informácie z oblasti autorského práva, verejných licencií, používania zamestnaneckého alebo školského diela, či duševného vlastníctva vo všeobecnosti, poskytuje konzultačné služby stredisko PATLIB pri CVTI SR.

Ochrana softvéru

Počítačový program má v Autorskom zákone vlastné osobitné ustanovenie, ktoré ho definuje ako súbor inštrukcií a príkazov použitých v počítači a vyjadrených v strojovom alebo zdrojovom kóde. Zahrňujeme sem všetky aplikačné programy (napr. prehrávače médií, textové procesory, hry) ako Spotify, Google Mapy alebo Microsoft Word, a operačný systém počítača. Tu tiež platí, že funkcie a myšlienky, na ktorých vznikol softvér, nemôžu byť chránené, ak nie sú určitým spôsobom vyjadrené. Pre počítačový program platia v primeranej miere aj ostatné ustanovenia ohľadom nakladania s autorskými dielami.

Berte do úvahy, že existuje niečo ako oprávnené použitie softvéru, ktoré si nevyžaduje získanie povolenia od autora. V takomto prípade nemôžete brániť používateľom realizovať niektoré úkony, a to ak ide o účel opravy chýb, vyhotovenia záložnej rozmnoženiny, skúmania alebo študovania funkčnosti programu či ukážky pri výučbe v škole.

Typy softvérového pirátstva

V dnešnom modernom svete máme všetky informácie na dosah ruky vďaka digitálnym technológiám a internetu, v ktorom si užívame zdanlivú anonymitu. Niektorých ľudí to môže motivovať k protizákonnému konaniu. Vo vzťahu k počítačovým programom vzniká riziko softvérového pirátstva, ktoré môže mať rôzne podoby: nelegálny zásah do zdrojového kódu, nelegálne nadobudnutie alebo šíreniepoužívanie softvéru.

Bežnou praxou je sťahovanie programov z podozrivých webových stránok, ktoré nemajú licenciu na ich rozširovanie. Príkladom môže byť obrovská databáza ThePirateBay alebo slovenská služba Ulož.to, kde nájdete množstvo inštalačných súborov aplikácií. Prípad „pirátskej lode“ ThePirateBay je známy práve kvôli niekoľkým súdnym sporom, ktorých predmetom bolo porušovanie autorských práv touto spoločnosťou. Rozsudok súdneho dvora EÚ z roku 2017 rozhodol, že poskytovaním chránených diel používateľom na stiahnutie bez súhlasu nositeľov práv ide o nepovolený verejný prenos (majetkové práva). Zaujímavé je, že webová stránka aj napriek všetkému stále funguje a je dostupná.

Formy ochrany počítačového programu

Ako by ste si teda mali ochrániť svoj softvér? Máte síce k dispozícii svoje autorské práva, no odporúčame zdôrazniť ich silu skombinovaním s nejakým sekundárnym nástrojom. Ním môže byť využívanie symbolu ©, ktorý signalizuje existenciu autora programu a jeho práv. Účelom je postrašiť potenciálneho narušiteľa.

Dôkazovým materiálom, ktorý potvrdzuje vaše autorstvo, je dokumentácia vývoja počítačového programu. Patria sem všetky poznámky alebo vysvetlivky pre jednotlivé funkcie, ktoré sú uložené vo vašom internom systéme. Takouto dokumentáciou by ste sa preukázali, ak by došlo k zásahu do autorských práv. Jasne by ste dali najavo, kto je skutočne zodpovedný za vývoj softvéru.

Ďalším spôsobom je utajenie zdrojového kódu, čím v podstate myslíme jeho zbytočné nešírenie smerom ku klientom, partnerom alebo konkurencii. Možnosťou je tiež uzavretie zmluvy o mlčanlivosti s programátorom (mlčanlivosť upraviť počas trvania, ale aj po skončení pracovného vzťahu), čím zamedzíte nechcenému úniku informácií, alebo zabezpečenie úschovy zdrojového kódu notárom alebo advokátom.

Ochrana programu

(Zdroj: Canva)

Dôležitým krokom je správne nastavenie zmlúv (napr. s programátorom), v ktorých sa jasne vymedzí rozsah právomoci a zodpovednosti za vady alebo bezproblémový chod softvéru. Keď budete neskôr chcieť poskytnúť licenciu na používanie počítačového programu, jasne si stanovte licenčné podmienky a práva – čo vlastne bude nadobúdateľovi povolené a v akom rozsahu.

Priemyselné vlastníctvo prvkov počítačového programu

Ak má váš softvér bohatšiu vizuálnu stránku a organizáciu informácií – ikoniek a iných komponentov, je možné si chrániť okrem zdrojového kódu aj grafické používateľské rozhranie. Tu už prekračujeme hranice autorského práva a šliapeme na územie práva priemyselného vlastníctva. V takejto situácii by ste museli zvoliť ochranu dizajnom, ktorý nesúvisí iba so vzhľadom fyzického výrobku – topánky, stoličky alebo vozidla.

V tejto oblasti sa črtá aj otázka ochrany softvéru patentom. V Európe je však kontroverznou témou, nakoľko Európska patentová organizácia nevníma „počítačové programy ako také“ ako vynálezy. Na porovnanie, v Spojených štátoch sa softvérové patenty využívajú. Google tak mohol patentovať svoj PageRank algoritmus a Microsoft mnoho systémov v oblasti strojového učenia, neurónových sietí, detekcie tváre a pod.

Autor: Mgr. Juliana Bezáková

Zdroje:

BENSON, Chris a GANAHL Bernhard, 2022. Software patent eligibility practice at the EPO. IAM [online] [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://www.iam-media.com/global-guide/global-patent-prosecution/2023/article/software-patent-eligibility-practice-the-european-patent-office

MAJDÚCH, Oliver, 2021. Ako právne ochrániť softvér. MATHISON Legal [online] [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://www.mathisonlegal.sk/sk/aktualne/clanok/ako-pravne-ochranit-softver 

MAJDÚCH, Oliver, 2021. Praktické tipy na čo nezabudnúť pri nastavení IT zmluvy s programátorom a zákazníkom. MATHISON Legal [online] [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://www.mathisonlegal.sk/sk/aktualne/clanok/prakticke-tipy-na-co-nezabudnut-pri-nastaveni-it-zmluvy-sprogramatorom-azakaznikom

Microsoft Patents Granted. JUSTIA Patents [online] [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://patents.justia.com/company/microsoft?list=patents

NOSKOVIČ, Jaroslav, 2021. Ako chrániť softvér? [prednáška]. Univerzitný technologický inkubátor STU InQb [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://www.facebook.com/inkubatorstuinqb/videos/ako-chr%C3%A1ni%C5%A5-softv%C3%A9r/922120475311161

PAROBEKOVÁ, Darina, 2017. V dnešnej dobe sú počítačové programy chránené ako literárne diela. Epravo [online] [cit. 17.5.2023]. Dostupné na: https://www.epravo.sk/top/clanky/v-dnesnej-dobe-su-pocitacove-programy-chranene-ako-literarne-diela-3823.html 

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo dňa 14.07.2017, vo veci C – 610/15, Stichtig Brein proti Ziggo BV, XS4ALL Interent BV

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný