Ako môžu ochranná známka a dizajn poslúžiť k budovaniu firemnej značky?

Ako môžu ochranná známka a dizajn poslúžiť k budovaniu firemnej značky?

Pri budovaní značky je veľmi dôležité sa odlíšiť od konkurencie, aby bola firma ľahko rozpoznateľná a identifikovateľná. Ak ste v podnikaní šikovní a darí sa vám, postupne sa nájdu ľudia, ktorí budú chcieť vaše produkty a identitu skopírovať. Pokiaľ si chcete ochrániť všetko, čo ste vo svojom podnikaní vybudovali, mali by ste sa zamerať aj na ochranu svojho duševného vlastníctva.

Firemná identita je predstava majiteľa o značke a jej komunikácia voči verejnosti. Svoju predstavu vyjadruje napríklad prostredníctvom názvu a loga firmy, názvov a log produktov, podstatou svojich produktov a služieb, ako aj formou reklamy, PR a iných marketingových i ďalších aktivít a spôsobov komunikácie voči verejnosti. 

Imidž firmy je vnímanie identity firmy z pohľadu verejnosti, najmä zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Tí si imidž o firme tvoria na základe svojich vnemov, pričom hlavný význam pripisujú svojim pocitom a skúsenostiam. Môžu tak vnímať napr. kvalitu produktov a služieb, ich vizuálnu stránku, ale aj cenotvorbu, rôzne doplnkové služby, ako napr. vernostný program pre zákazníkov, predĺžená záruka na tovary a služby a pod. Na imidž firmy výrazne vplýva aj viditeľnosť dobrovoľníckych aktivít, či už sa týkajú charity, ochrany prírody alebo zdravia. 


(Zdroj: CTT CVTI SR)

Na budovanie značky a zvýšenie jej hodnoty výrazne vplýva fakt, či si firma chráni svoje duševné vlastníctvo. Ako môžete vidieť na obrázku, v strede sú vyobrazené logá významných svetových značiek. Všetci podnikatelia, ktorí uvažujú nad dlhodobým budovaním svojho podnikania, neopomínajú ani ochranu grafických prvkov svojej firemnej identity (z angl. corporate identity). Medzi takéto grafické prvky patria napríklad logo firmy alebo produktov, ale aj dizajn – vzhľad výrobkov alebo ich obalov. 


(Zdroj: https://interbrand.com/best-brands/)

Každá firma pri svojom podnikaní používa minimálne názov firmy, častokrát v kombinácii s logom – vizuálnym vyobrazením. Logo je možné si ochrániť na národnej aj medzinárodnej úrovni ochrannou známkou (označenou symbolom „R“ v krúžku, t.j. ® z angl. registered alebo „TM“ ™ z angl. trade mark). 

Ak má váš produkt alebo jeho obal špecifický vzhľad alebo tvar, tiež je možné ochrániť ho buď ochrannou známkou alebo aj dizajnom


(Zdroj: CTT CVTI SR)

Ako funguje a čo chráni ochranná známka? 

V zmysle Zákona č. 506/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov ochranná známka chráni akékoľvek graficky znázorniteľné označenie, ktoré je:

Označenie môže pozostávať zo slov, písmen, číslic, obrázkov, tvaru výrobkov, obalu výrobkov, farieb, zvukov a videosekvencií alebo ich vzájomných kombinácií.

Pri ochranných známkach platí registračný princíp, je teda potrebné pre získanie ochrany podať prihlášku a zaplatiť správny poplatok (v SR je to 166 € za 1 označenie na obdobie 10 rokov). Teritoriálny charakter zase hovorí o tom, že ochranu možno získať iba na území, pre ktoré si žiadateľ ochrannú známku zaregistruje. Doba platnosti ochrannej známky je 10 rokov, pričom je možné ju predĺžiť bez obmedzenia maximálnej doby platnosti vždy o ďalších 10 rokov za príslušný poplatok. Rozsah ochrany vymedzuje jej znenie a/alebo vyobrazenie a triedenie podľa medzinárodného zoznamu tovarov a služieb (Nicejské triedenie). 

Novosť označenia nie je podmienkou registrácie ako napr. pri ochrane vynálezu. Označenie však musí byť vaše a v prípade potreby musíte vedieť dokázať, že ste ho používali vo svojom podnikaní. 


(Zdroj: pixabay)

Ochranná známka dáva jej majiteľovi:

 • výlučné právo používať ochrannú známku pre zapísané tovary a služby na vymedzenom území,
 • právo udeliť licenciu na používanie OZ iným subjektom („prenájom”),
 • právo previesť OZ na iný subjekt (predaj),
 • právo dať ochrannú známku do zálohu,
 • právo zaradiť ochrannú známku do majetku firmy (ochranná známka je nehmotným majetkom a môže zvýšiť hodnotu podnikania),
 • právo podať návrh na výmaz zameniteľnej OZ, ak majiteľ označenia zistí nekalé konanie konkurenčných subjektov,
 • domáhať sa (na súde): zákazu používania zhodného/zameniteľného označenia, právo stiahnutia takýchto tovarov z trhu, náhrady škody,
 • právo používať symbol .

Ochranu na danú ochrannú známku je možné rozšíriť do ďalších krajín, a to buď:

 • podaním ďalších národných prihlášok na patentových a známkových úradoch vo vybratých krajinách,
 • podaním prihlášky ochrannej známky európskej únie (EUIPO – Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo, od 850€/10 rokov),
 • podaním medzinárodnej prihlášky ochrannej známky (WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva, cena sa odvíja od výšky poplatkov v jednotlivých krajinách, v ktorých má žiadateľ záujem o ochranu). 

Ak je tvar vášho výrobku charakteristický a silný prvok vašej značky, je výhodné mať k nemu ochrannú známku, pretože max. platnosť zapísaného dizajnu je 25 rokov, platnosť ochrannej známky v prípade platenia poplatkov môže byť neobmedzená (napr. fľaša Coca-Cola, tenisky VANS, a iné).

Značka môže byť tvorená mnohými prvkami (vnemy), ktorými môžu byť okrem iného aj farba či zvuk – aj tie môžu byť ochrannou známkou! (napr.: Telekom „magenta“, Nokia tune a pod.).


(Zdroj: pixabay)

Ako funguje a čo chráni dizajn? 

Podľa Zákona o dizajnoch č. 444/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je zapísaným dizajnom možné chrániť:

 • vonkajšia úprava výrobku → vzhľad spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku (technické riešenia chráni úžitkový vzor alebo patent).
 •  výrobok → priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet, vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výnimkou počítačových programov  (Počítačový program – zdrojový/strojový kód – je na Slovensku a vo väčšine sveta chránený ako autorské dielo podľa autorského zákona. Ako dizajn je ale možné chrániť grafické súčasti počítačového programu v zmysle GUI. V USA je možné podať patentovú prihlášku aj na softvér).

Rovnako ako pri ochranných známkach, aj tu platí registračný princípteritoriálny charakter. Správny poplatok za podanie prihlášky na ÚPV SR je 20 € pri fyzickej osobe a 40 € pri právnickej osobe. Je možné podať aj hromadnú prihlášku na viac dizajnov z rovnakej kolekcie, ktorá je výhodnejšia. Doba platnosti zapísaného dizajnu je 5 rokov a je možné ju predĺžiť ešte štyrikrát na ďalších 5 rokov, maximálna doba ochrany pri dizajne je teda 25 rokov. Pre zápis do registra sa využíva medzinárodné triedenie priemyselných dizajnov (Locarnské triedenie). 

Dizajn je možné do registra zapísať, ak je nový (prihláška musí byť podaná najneskôr do 12 mesiacov od prvého vlastného zverejnenia dizajnu, napr. na výstave alebo uvedením produktov na trh) a má osobitý charakter oproti už existujúcim dizajnom. 


(Zdroj: pixabay)

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo:

 • využívať zapísaný dizajn (najmä vyrábať, používať, dovážať, vyvážať, skladovať a predávať výrobky, v ktorých je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorých je použitý),
 • poskytnúť súhlas formou licencie na využívanie zapísaného dizajnu iným subjektom („prenájom“),
 • previesť zapísaný dizajn na inú osobu („predaj“),
 • zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo,
 • zaradiť zapísaný dizajn do majetku firmy (zvýšenie hodnoty podnikania).

Možnosť rozšíriť ochranu do ďalších krajín v lehote do 6 mesiacov od podania prvej prihlášky na daný dizajn: 

 • podaním ďalších národných prihlášok,
 • podaním prihlášky dizajnu Spoločenstva (EUIPO, od 250€/5 rokov),
 • podaním medzinárodnej prihlášky dizajnu (WIPO, cena sa odvíja od výšky poplatkov v jednotlivých krajinách, v ktorých má žiadateľ záujem o ochranu).

Zaujímavosťou je nezapísaný dizajn spoločenstva, ktorý poskytuje bez nutnosti oficiálnej registrácie ochranu na dizajn výrobkov v rámci územia krajín EÚ (nie je potrebné podať prihlášku). Ochrana vzniká dňom prvého sprístupnenia verejnosti (napr. vystavenie, uvedenie na trh, publikácia na území EÚ). Dĺžka takejto ochrany je iba 3 roky bez možnosti predĺženia. Preto je výhodné ho využiť iba pre módne výrobky s krátkou trhovou životnosťou. Problémom však pri ňom môže byť aj preukázanie dostatočného sprístupnenia verejnosti, prípadne preukázanie autorstva (odporúčame na to myslieť vopred a zabezpečiť si tieto atribúty pre prípad vzniku sporu o dizajn s inou osobou). 


(Zdroj: pixabay)

Dizajny, logá, názvy a označenia ako autorské diela

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov ochráni dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným a zmyslami vnímateľným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia → chráni sa forma, v akej je dielo vyjadrené. Takto je možné ochrániť napr. dizajn alebo označenia (logo, slogan, plagát, návrh interiéru a pod.). 

Autorské práva k autorskému dielu vznikajú bez nutnosti registrácie, pričom dielo musí byť vytvorené fyzickou osobou a nie je vylúčené z autorskoprávnej ochrany. V takomto prípade sa autor môže domáhať svojich práv k dielu a nápravy z prípadného porušovania týchto práv. 

Autor môže uzavrieť zmluvu na vytvorenie diela, poskytnúť licenciu na využívanie svojho diela alebo môže predávať predmety, na ktorých je dielo zhmotnené. 

Ako zvoliť správnu stratégiu na ochranu svojich označení a dizajnov?

Ochrannú známku, dizajn alebo grafické rozhranie softvérových aplikácií (GUI) nie je teda v podnikaní nevyhnutné mať chránené ako predmet priemyselného vlastníctva (registrovaná ochranná známka, zapísaný dizajn). Je možné využívať automatickú ochranu na autorské dielo v zmysle Autorského zákona alebo nezapísaný dizajn spoločenstva. Treba si však zvážiť všetky pozitíva aj negatíva a zvoliť si taký spôsob ochrany, ktorý je v súlade s dlhodobou stratégiou firmy. 

Je dôležité si uvedomiť, že v podnikaní je podstatná nielen ochrana vlastných produktov a služieb pred nechceným zneužívaním inými subjektami, ale tiež neporušovať práva iných subjektov svojimi podnikateľskými činnosťami. Správne vykonaná rešerš môže ušetriť veľa problémov plynúcich z neskoršieho zistenia o porušovaní práv tretích strán.

Ak si nie ste istí, čo v súvislosti s vašim podnikaním je vhodné chrániť ako ochrannú známku alebo dizajn, radi vám s tým pomôžeme pri bezplatných konzultáciách v našom Stredisku patentových informácií PATLIB. Ak už máte predstavu o ochrannej známke alebo dizajne, ktoré by ste si chceli ochrániť, nečakajte kým vás predbehne konkurencia. Využite naše bezplatné rešeršné služby a podajte si prihlášku čím skôr. Rešerš vám vieme urobiť nielen k ochrannej známke a dizajnu, ale tiež k patentu, úžitkovému vzoru alebo na aktivity konkurencie. Po udelení ochrany odporúčame monitorovať registre, či niekto neprihlásil rovnaké alebo zameniteľné označenie, čo by ste mohli pokladať za porušenie dobrej viery.

O autorovi

Centrum transferu technológií pri CVTI SR je pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR a poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva najmä verejným vedeckovýskumným inštitúciám.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný