Aké hrozia riziká, ak spoločníci medzi sebou nespíšu NDA? (2. časť)

Aké hrozia riziká, ak spoločníci medzi sebou nespíšu NDA? (2. časť)

V poslednom článku na našom webe sme sa porozprávali s právničkou Eliškou Džuganovou na tému Čo je to NDA a prečo je dôležité využívať dohodu o mlčanlivosti v praxi. V nadväznosti na tému NDA sme sa opäť porozprávali s právničkou Eliškou a tentokrát nás zaujímalo, aké sú riziká, ak spoločníci zmluvu NDA nespíšu alebo prípadné sankcie za porušenie dohody o mlčanlivosti. V článku sa dozviete tiež aj najčastejšie príklady porušenia dohody o mlčanlivosti z praxe.

Aké môžu byť riziká/dopady, ak spoločníci medzi sebou nespíšu NDA zmluvu?

Nespísanie NDA (Non-Disclosure Agreement) medzi spoločníkmi môže mať viaceré riziká a dopady, ktoré by mohli vážne ovplyvniť startup a jeho budúcnosť:

 1. Riziko úniku dôležitých informácií:

  Bez NDA nemajú spoločníci žiadnu právnu ochranu týkajúcu sa zachovania dôverných informácií. To môže viesť k úniku citlivých údajov, ako sú obchodné stratégie, technické inovácie a plány pre budúcnosť.
 2. Možnosť zneužitia informácií:

  Iní spoločníci alebo zamestnanci môžu zneužiť dôležité informácie, ktoré im boli zverené, na vlastný prospech. Môžu ich použiť na vytvorenie konkurenčného podniku alebo na poškodenie pôvodného startupu.
 3. Oslabenie dôvery medzi spoločníkmi: 

  Absencia NDA môže vyvolať podozrenia a nedôveru medzi spoločníkmi. Keď sa cítia ohrození, môže to viesť k rozpadu vzťahov medzi členmi tímu a narušeniu pracovného prostredia.
 4. Strata konkurenčnej výhody:

  Bez NDA môžu konkurenčné spoločnosti získať prístup k dôležitým informáciám o produktoch alebo službách startupu, čo môže oslabiť jeho konkurenčnú výhodu a viesť k strate trhového podielu.
 5. Právne komplikácie:

  V prípade sporu o dôverných informáciách môže chýbajúca NDA komplikovať právne procesy. Bez jasne definovaných pravidiel a povinností môže byť náročné dokázať porušenie dôvery.

Celkovo vzaté, nespísanie dohody o mlčanlivosti medzi spoločníkmi môže viesť k vážnym dôsledkom pre startup vrátane straty dôvernosti, konkurenčnej výhody a vzájomnej dôvery. Preto je dôležité, aby spoločníci zvážili a uzavreli túto dohodu ako súčasť svojej stratégie ochrany dôverných informácií a zabezpečenia úspechu svojho podnikania.

Aké sú sankcie v prípade porušenia dohody o mlčanlivosti?

Sankcie za porušenie NDA sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej dohody a závažnosti porušenia. Tu sú niektoré z možných sankcií:

Finančné pokuty: Porušenie NDA môže viesť k finančným sankciám, ktoré môžu zahŕňať peňažné náhrady za škody spôsobené neoprávneným uvoľnením dôverných informácií. Výška pokuty sa môže líšiť podľa závažnosti porušenia a dohodnutých podmienok v NDA.

Právne kroky: V prípade závažného porušenia NDA môže súd uložiť ďalšie sankcie vrátane príkazov na zastavenie neoprávneného uvoľňovania informácií alebo na poskytnutie ďalších kompenzácií za škodu.

Reputačné škody: Porušenie NDA môže mať negatívny vplyv na reputáciu porušujúcej strany. To môže viesť k stratám dôvery zo strany obchodných partnerov, investorov alebo zákazníkov, čo môže mať dlhodobé dôsledky na podnikanie.

Je dôležité, aby boli sankcie stanovené v NDA jasné a primerané, aby odstraňovali potenciálnu motiváciu pre porušenie dohody. Rovnako je dôležité, aby strany, ktoré podpisujú NDA, porozumeli dôsledkom jej porušenia a boli si vedomé rizík, ktoré sú s tým spojené.

Aké sú najčastejšie príklady porušenia dohody o mlčanlivosti? Máš aj nejaký príklad z praxe?

Odovzdanie dôverných informácií tretím stranám bez súhlasu vlastníka informácií je klasickým príkladom porušenia NDA. Môže to viesť k vážnym stratám dôvery a konkurenčnej výhody.

Používanie dôverných informácií na iné účely, ako je dohodnuté v NDA, je neprípustné. Keď sa informácie použijú na osobný prospech alebo na škodu spoločnosti, je to vážne porušenie dôvery.

Fyzické alebo elektronické šírenie materiálov označených ako dôverné bez súhlasu vlastníka je veľmi riskantné. Dokumenty musia zostať tam, kam patria - v bezpečí a mimo dosahu cudzích očí.

Mnohé NDA obsahujú obdobie platnosti, po ktorom už nie sú informácie chránené. Ak sa rozprávate o týchto informáciách aj po uplynutí doby platnosti, môžete naraziť na vážne právne problémy.

Pracovať s konkurenčnou firmou a zdieľať dôležité informácie, ktoré ste získali v rámci NDA, je vysoko riskantné. Okrem právnych problémov môžete stratiť aj dôveru svojich kolegov a obchodných partnerov.

Príkladom porušenia NDA je najčastejšie situácia, keď zamestnanec/ spolupracovník odíde zo spoločnosti a začne pracovať pre konkurenčnú firmu. Napriek záväzku zachovať mlčanlivosť podľa NDA, začne zdieľať dôležité informácie so svojou novou spoločnosťou. To môže viesť k právnym sporom a finančným sankciám.

Aké zdroje odporúčaš si naštudovať pri uzatváraní zmluvy o mlčanlivosti?

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

O tom, čo je to NDA a prečo je dôležité využívať dohodu o mlčanlivosti v praxi sa dozviete v predchádzajúcom článku na našom blogu tiež s právničkou Eliškou Džuganovou.

Autori článku: Ing. Michaela Atovičová a Mgr. Eliška Džuganová, mentorka InQb a právnička STU

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný