Pravidlá programu InQb (program podpory rozvoja podnikania)

Pre koho je program určený
O vstup do inkubátora ako inkubovaná firma sa môžu uchádzať záujemcovia, ktorí si plánujú založiť alebo už majú založenú inovatívnu firmu (obchodnú spoločnosť alebo živnosť) s orientáciou na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Vstup do inkubátora ako inkubovaná firma: Možnosť pôsobiť v inkubátore ako inkubovaná firma:
do konca 3. roku od založenia firmy (zápisu do OR SR alebo Živnostenského registra) * max. na obdobie 3 rokov (5 rokov pre oblasť bio-
a nanotechnológií)*


* Pred vstupom do inkubátora by mala firma existovať menej ako 3 roky. Výnimka – menej ako 5 rokov sa vzťahuje iba na oblasť bio- a nanotechnológií.

Aké výhody je možné využívať v rámci programu
Inkubované firmy môžu počas inkubovaného obdobia využívať nasledujúce výhody:

 • zvýhodnený prenájom zariadených kancelárskych priestorov vrátane služieb spojených s nájmom (elektrina, voda, plyn - kúrenie, OLO, upratovanie) v zmysle aktuálne platného cenníka,
 • využívanie technického vybavenia – sieťová tlačiareň, kopírka, scanner, fax,
 • možnosť používať adresu inkubátora ako sídlo svojej firmy,
 • poštový priečinok v priestoroch manažmentu inkubátora, preberanie doporučenej pošty na žiadosť firmy (na základe vybavenia splnomocnenia na preberanie pošty) a oznámenie o prebraní poštovej zásielky,
 • možnosť využívať zadarmo zasadaciu miestnosť s kapacitou pre 20 osôb na interné rokovania firmy (stretnutia s obchodnými partnermi, interné školenia a pod.),
 • možnosť využívať ostatné zasadacie a konferenčné miestnosti a doplnkové služby (prenájom notebooku, dataprojektora a ozvučovacej techniky) za zvýhodnených podmienok,
 • sprostredkovanie pripojenia na internetovú sieť, ktorú prevádzkuje združenie SANET,
 • telefonické pripojenie prostredníctvom spoločnej telefónnej ústredne,
 • sprostredkovanie prístupu k laboratóriám v rámci priestorov STU,
 • sprostredkovanie kontaktov na investorov v oblasti rizikového kapitálu,
 • poradenské služby určené na podporu a rozvoj podnikania podľa aktuálnych možností UTI STU,
 • poradenské služby v oblasti ochrany práv z predmetov duševného vlastníctva a sprostredkovanie prediagnostiky priemyselných práv medzi prijímateľom a Úradom priemyselného vlastníctva SR,
 • propagácia firmy v rámci aktivít inkubátora (konferencie, semináre, účasť na výstavách a veľtrhoch, príspevky v tlači a pod.) a na webovej stránke inkubátora a STU (www.inqb.sk, www.stuba.sk),
 • spoločné priestory, kuchynka.

Povinnosti inkubovanej firmy
Inkubovaná firma je povinná dodržiavať podmienky, ktoré sú dohodnuté v rámcovej dohode o zaradení do programu a povinnosti ustanovené v nájomnej zmluve (podpisuje sa pri vstupe do inkubátora na obdobie jedného roka). V prípade, že inkubovaná firma bude dodržiavať stanovené podmienky a povinnosti, nájomná zmluva bude predĺžená vždy o ďalší rok po obdobie, na ktoré bola firma prijatá do inkubátora.

Podmienky zapojenia sa do programu
Každý uchádzač o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma musí predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty a musí prejsť hodnotením výberovej komisie inkubátora. Jeden uchádzač môže byť podporený v inkubátore najviac s dvomi obchodnými spoločnosťami.

Predloženie dokumentov

Pri uchádzaní sa o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma (o zaradenie do programu InQb) uchádzač predloží nasledovné dokumenty:
1. Žiadosť o vstup do inkubátora
2.
Podnikateľský plán
3.
Životopis/-y zakladateľa/-ov firmy
4. Výpis z OR SR alebo Živnostenského registra (v prípade, že je firma už založená pri uchádzaní sa o vstup do inkubátora)

Dokumenty uchádzač predkladá v jednom vyhotovení v tlačenej podobe s originálnym podpisom na žiadosti, dotazníku aj životopise/-och (poštou alebo osobne na adresu: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava) a tiež v elektronickej podobe (formát doc. alebo pdf.) na e-mailovú adresu: info@inqb.sk
Po predložení dokumentov uchádzačom urobí manažment inkubátora ich formálnu kontrolu. V prípade chýbajúcich údajov vyzve uchádzača v termíne do 10 pracovných dní, aby doplnil predložené dokumenty. Pokiaľ bude manažment inkubátora s výsledkom formálnej kontroly spokojný, zašle predložené dokumenty na hodnotenie výberovej komisii.

Hodnotenie výberovej komisie

Hodnotenie predložených dokumentov uchádzačom prebieha vyplnením hodnotiacej tabuľky, ktorú v elektronickej podobe zašle členom výberovej komisie pracovník inkubátora spolu s ostatnými podkladmi od uchádzača. Výberová komisia má pri hodnotení minimálne 3 členov, ktorí podpisujú čestné prehlásenie o nestrannosti a mlčanlivosti o zachovaní obchodného tajomstva v dokumentoch, ktoré uchádzači predkladajú. Členovia a predseda komisie sú do funkcie menovaní rektorom STU. V prípade párneho počtu členov komisie pracovníci inkubátora určia meno člena komisie, ktorý má dva hlasy pri nerozhodnom hlasovaní.. Ak sa predseda komisie nemôže zúčastniť hodnotenia, pracovníci inkubátora vyberú náhradného predsedu komisie. Vyberú ho spomedzi ostatných členov komisie.
Uchádzač je úspešný, ak ho väčšinou hlasov komisia odporučí na prijatie do inkubátora ako inkubovanú firmu. Ak je pri hodnotení úspešných viac uchádzačov, ako je priestorová kapacita inkubátora, komisia určí poradie úspešných uchádzačov, v akom majú právo využiť výhody programu.
Uchádzačovi pracovníci inkubátora oznámia výsledok hodnotenia a zašlú rozhodnutie o jeho prijatí/neprijatí do programu InQb v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov manažmentu inkubátora v tlačenej podobe. V prípade, že bude posunutá táto lehota, uchádzača o tom písomne upovedomí zodpovedný pracovník inkubátora v uvedenej lehote.