Program Start-up kancelária

Program Start-up kancelária

Pre koho je určený program Start-up kancelária
O vstup do Start-up kancelárie sa môžu uchádzať záujemcovia – študenti alebo absolventi vysokej školy (univerzity), ktorí si plánujú založiť inovatívnu firmu, ktorá sa bude orientovať na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií.

Aké výhody je možné využívať v rámci programu
Frekventant v Start-up kancelárii môže využívať zadarmo na 3 mesiace:

  • zariadenú kanceláriu s rozlohou 15 m2,
  • technické vybavenie (PC zostava, multifunkčné zariadenie),
  • pripojenie na internet,
  • zasadaciu miestnosť s kapacitou pre 20 osôb,
  • poradenstvo v oblasti založenia firmy a písania podnikateľského plánu.

Povinnosti frekventanta v Start-up kancelárii
Pri vstupe do Start-up kancelárie frekventant podpisuje „Prehlásenie“, že bude využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer ku komercializácii a založeniu firmy.
Počas pôsobenia v Start-up kancelárii má frekventant za úlohu okrem založenia firmy napísať podnikateľský plán, ktorý predkladá manažmentu inkubátora pri ukončení pôsobenia v Start-up kancelárii. S ním sa potom môže uchádzať o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma.

Podmienky zapojenia sa do programu
Každý uchádzač o vstup do Start-up kancelárie musí predložiť manažmentu inkubátora potrebné dokumenty a musí prejsť hodnotením výberovej komisie inkubátora.

Predloženie dokumentov
Pri uchádzaní sa o vstup do Start-up kancelárie uchádzač predkladá nasledovné dokumenty:
1. Dotazník
2.
Životopis/-y zakladateľa/-ov firmy
3. Potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (študent/-i alebo absolvent/-i VŠ)
Dokumenty uchádzač predkladá v jednom vyhotovení v tlačenej podobe s originálnym podpisom uchádzača na žiadosti, dotazníku aj životopise/-och (poštou alebo osobne na adresu: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava) a tiež v elektronickej podobe (formát doc. alebo pdf.) na e-mailovú adresu: info@inqb.sk
Po predložení dokumentov uchádzačom manažment inkubátora urobí ich formálnu kontrolu. V prípade chýbajúcich údajov vyzve uchádzača v termíne do 10 pracovných dní, aby doplnil predložené dokumenty. Pokiaľ bude manažment inkubátora s výsledkom formálnej kontroly spokojný, zašle predložené dokumenty na hodnotenie výberovej komisii. O tejto skutočnosti bude informovať uchádzača.

Hodnotenie výberovej komisie
Hodnotenie dokumentov predložených uchádzačom prebieha vyplnením hodnotiacej tabuľky členmi výberovej komisie, ktorú im v elektronickej podobe zasiela pracovník inkubátora spolu s ostatnými podkladmi uchádzača. Výberová komisia má pri hodnotení minimálne 3 členov, ktorí podpisujú čestné prehlásenie o nestrannosti a mlčanlivosti za účelom zachovania obchodného tajomstva v dokumentoch, ktoré predkladajú uchádzači. V prípade párneho počtu členov komisie pracovníci inkubátora určia meno člena komisie, ktorý má dva hlasy pri nerozhodnom hlasovaní.
Uchádzač je úspešný, ak ho väčšinou hlasov komisia odporučí na vstup do Start-up kancelárie. V prípade, že pri hodnotení sú úspešní viacerí uchádzači, ako je kapacita umiestnenia frekventantov v Start-up kancelárii, komisia určí poradie úspešných uchádzačov, v akom majú právo na využiť výhody programu.
Uchádzačovi pracovníci inkubátora oznámia výsledok hodnotenia a zašlú rozhodnutie o jeho prijatí/neprijatí do programu Start-up kancelária v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov manažmentu inkubátora v tlačenej podobe. V prípade, že bude posunutá táto lehota, uchádzača o tom písomne upovedomí zodpovedný pracovník inkubátora v uvedenej lehote.