Ako si ochrániť dizajn

Kategória: Ochrana duševného vlastníctva firmy | Pridané: 07. 11. 2016 | Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ako si ochrániť dizajn

Do systému priemyselnoprávnej ochrany neodmysliteľne patrí aj ochrana vonkajšej úpravy nových produktov alebo ich častí spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku, či jeho zdobenia.

Dizajnom sa teda chráni estetická stránky výrobku, to čo zákazník vníma ako atraktívne, pôsobivé, originálne a je jedným z hlavných kritérií predajnosti.

Pre firmy, ktoré vyrábajú produkty s krátkym životným cyklom, nízkym podielom na trhu alebo často menia sortiment inovovaním pôvodných výrobkov, je vhodnejší nezapísaný dizajn.

  • podľa nariadenia o dizajne Spoločenstva existuje aj ochrana pre nezapísaný dizajn Spoločenstva. Právo na jeho ochranu - výlučne voči kopírovaniu dizajnu – a vzniká odo dňa, kedy bol v rámci Spoločenstva prvýkrát sprístupnený verejnosti (vystavený, použitý v obchode) a trvá 3 roky.

V prípade nezapísaného dizajnu sa na preukázanie dňa vzniku práva na dizajn využívajú iné stratégie ako je registrácia:

  • v súčasnosti je možné posilniť autorské právo na dizajn/pôvodcovstvo napríklad notárskou úschovou alebo úschovou v príslušnej inštitúcii (escrow service).
  • systematické evidovanie výkresov, záznamov, zápisov a inej dokumentácie počas procesu vytvárania dizajnu, ktoré je dôležité na preukázanie autorstva/pôvodcovstva pri dokazovaní úmyselného kopírovania produktu, hoci aj na súde.

Keďže dizajn má špecifický charakter – umelecké dielo s priemyselným využitím – požíva ochranu aj podľa autorského zákona.

Vymožiteľnosť registrovaných práv je však podstatne lepšia než vymožiteľnosť neregistrovaných práv.

Ochrana zapísaným dizajnom trvá päť rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti jeho majiteľa je možné túto dobu opakovane predĺžiť vždy o 5 rokov až na celkovú maximálnu dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky. Majiteľ zapísaného dizajnu je chránený voči všetkým, ktorí by chceli zákonné právo porušovať. Ak konkurencia použije dizajn bez súhlasu, majiteľ sa môže domáhať aj náhrady škody.

Dizajn je bežne vytváraný v rámci plnenia pracovných úloh, na základe zmluvy o dielo alebo aj ako súťažný návrh. Bez ohľadu na to, z akého podnetu dielo vzniklo, treba vysporiadať vzťah medzi autorom a subjektom, ktorý bude takýmto dielom ďalej disponovať (rešpektovanie autorskoprávnej ochrany). Často sa totiž zabúda na fakt, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u autora vytvorenie návrhu a zaplatí zaň, nezíska automaticky aj právo na akékoľvek použitie a rozširovanie diela (potreba uzatvoriť následnej licenčnej zmluvy a navýšiť vynaložené finančné prostriedky).

 

Ochrana dizajnov v zahraničí

Odporúčame chrániť dizajn v krajinách, v ktorých má firma/podnikateľ obchodné alebo výrobné záujmy. V prípade ochrany dizajnu mimo Slovenskej republiky je nutné uplatniť v lehote šiestich mesiacov právo prednosti z prvej prihlášky podanej v SR. V opačnom prípade už nie je možné žiadať ochranu v zahraničí, pretože po zápise dizajnu do registra a jeho zverejnení vo Vestníku ÚPV SR by už dizajn prihlásený na ochranu v zahraničí nespĺňal zákonnú podmienku novosti.

  • Na registráciu dizajnu aj mimo územia EÚ je možné využiť medzinárodnú prihlášku. Takouto jedinou prihláškou je možné získať ochranu na území (Slovenská republika k dohovoru nepristúpila), ako i v ďalších členských krajinách, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru o medzinárodnom prihlasovaní dizajnov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Podrobnejšie informácie o možnosti ochrany dizajnov nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.

 

Autori článku: Ing. Jana Rešutíková a PhDr. Július Šípoš (ÚPV SR)

Ako si ochrániť dizajn Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR vykonáva štátnu správu v oblasti priemyselno-právnej ochrany vynálezov, ochranných známok a pod. Vedie aj ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie prístupný verejnosti a poskytuje špecializované patentové informácie. Zobraziť profil