Úrad priemyselného vlastníctva SR

Autori - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky :

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie ohľadom možnosti ochrany priemyselných práv prosím kontaktujte infocentrum úradu na:

Tel.: +421 48 4300 131

E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

 

Všetky publikované články

Zobraziť článkov